Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище, бул. "29-ти Януари" №3, За: Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: urist1@viktg.com, Факс: 0601 67465

Място/места за контакт: Правен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.viktg.com/info/infolist?tid=15&&id=54&&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Покупка и доставка на помпени агрегати за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”, със следните обекти по обособени позиции: Позиция №1 – ПС Ягода Позиция №8 – ПС Церовище Позиция №2 – ПС Вардун Позиция №9 – ПС Антоново Позиция №3 – ПС Макриопол Позиция №10– ПС Еревиш Позиция №4 – ПС Цветница 2 Позиция №11 – ПС Моравка Позиция №5 – ДСК Дралфа Позиция №12 – ПС Семерци Позиция №6 – ДСК Бряг Позиция №13 – ПС Черни бряг Позиция №7 – ПС Веренци

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42122000

Описание:

Помпи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството е в зависимост от нуждите на Възложителя. Максимално допустимата стойност е посочената прогнозна стойност: 60 000.00лв без ДДС. Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище и ще се извърши със собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Централен склад на Възложителя - „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище, бул. „29-ти Януари” №3

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички изисквания за изпълнение на поръчката са подробно описани в Приложението, което е неразделна част от настоящата публична покана и е публикувано в "Профила на купувача" в сайта на Възложителя: www.viktg.com. Предлаганите стоки да отговарят на изискванията на Възложителя - съгласно приложената Техническата спецификация- Приложение №1 и Таблица №1, публикувани в "Профила на купувача" в сайта на Възложителя: www.viktg.com. Мястото на доставка: Франко Централен склад на Възложителя. Срок на доставка: Срока на доставка на помпените агрегати не трябва да бъде по-дълъг от 4 работни седмици след постъпване на официална заявка. Плащанията се извършват по банков път, след представяне на фактура-оригинал, възможност за разсрочено плащане – авансово плащане /не повече от 50% от стойността на заявените помпени агрегати/ и окончателно плащане /не по-малко от 20 календарни дни след представяне на фактура/. Гаранционни условия: Гаранционният срок на доставените помпени агрегати трябва да бъде минимум 18 месеца, без специални изисквания към общите условия за монтаж и експлоатация. Към доставката да бъде осигурено гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване, на територията на Република България, което да се удостоверява с заверено копие от документи за наличие на собствена/и, наета/и или договорена/и с трето лице специализирана сервизна база за ремонт, задължително оборудвана със стенд за изпитване Q-H характеристиките покриващ параметрите на доставените помпени агрегати. Срока за освидетелстване и отстраняване на гаранционен дефект трябва да бъде не по-дълъг от 5 работни дни, считан от деня на известяването до деня на приемо-предавателния протокол за получаване от ремонт. Срок на договора: Една година, считано от датата на подписване на договора. Заявяване: Възложителя прави заявки планово, съобразно нуждите и финансовите си възможности в рамките на срока на Договора. При сключване на договор класираният на първо място участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на чл.101е, ал.1 и 2 от ЗОП с участника, класиран на второ място и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: откаже да сключи договор; не представи някой от документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП; не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на предложенията се извършва по най-нисък среден разход - лева за 1000м3 изтласкана вода за годишен експлоатационен период със следната формула: Ц1000 = (Цп+Р1*Г*Це*1,06)*1000 / Q*Г (лв/1000m HO) където: Цп - цената на помпата (лв) Р1 - консумирана мощност при зададения напор (KW); в случай, че участника представи данни за Р2 - мощността на вала, то Р1=Р2/0,75 Г - годишна използваемост = 3200 (часа) Це - цена на електроенергията= 0,215лв/КWh. 1,06 – (оценка за годишното оскъпяване цената на електроенергията) Q - дебит на помпата при зададения напор (m/h)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/08/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата и необходими документи, които трябва да бъдат представени от участника: Информационен лист за участника – Образец №1; Оферта – Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №2 Ценово предложение – Образец №3; Сертификат за управление на качеството - ISO 9001:2008 /или еквивалент/ с обхват на сертификация- ремонт на помпи; Документи удостоверяващи наличие на собствена/и, наета/и или договорена/и с трето лице специализирана сервизна база за ремонт, задължително оборудвана със стенд за изпитване Q-H характеристиките покриващ параметрите на доставените помпени агрегати, с цел осигуряване на гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване, на територията на Република България; Офертите трябва да бъдат придружени с актуален каталог съдържащ техническите данни на предлаганите ПА. Участник не представил някой от горните документи, няма да бъде допуснат до оценка и класиране. Oфертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Начин на образуване на цената: В цената трябва да са включени и всички разходи на Изпълнителя свързани с въвеждане в експлоатация на помпения агрегат. Всеки помпен агрегат се счита за въведен в експлоатация след подписване на Двустранен протокол удостоверяващ липсата на претенции от двете страни, свързани с нормалната работа на помпения агрегат и извършения монтаж. В цената трябва да са включени всички разходи по доставка на помпените агрегати до Франко Централен склад на Възложителя. Всички обекти са разположени на не повече от 50 км от град Търговище. Оценяването ще се извърши до втория знак след десетичната запетая. Оценка на предложенията се извършва по най-нисък среден разход - лева за 1000м3 изтласкана вода за годишен експлоатационен период със следната формула: Ц1000 = (Цп+Р1*Г*Це*1,06)*1000 / Q*Г (лв/1000m HO) където: Цп - цената на помпата (лв) Р1 - консумирана мощност при зададения напор (KW); в случай, че участника представи данни за Р2 - мощността на вала, то Р1=Р2/0,75 Г - годишна използваемост = 3200 (часа) Це - цена на електроенергията= 0,215лв/КWh. 1,06 – (оценка за годишното оскъпяване цената на електроенергията) Q - дебит на помпата при зададения напор (m/h) Всеки Участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Класиране на участниците: На първо място за всяка обособена позиция се класира участникът, с най-нисък среден разход - лева за 1000м3 изтласкана вода за годишен експлоатационен период за дадената позиция, получена по формулата: Ц1000 = (Цп+Р1* Г*Це*1,06)*1000 / Q*Г (лв/1000m HO) Срок за валидност на офертите: 45 календарни дни /срокът за валидност на офертите започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти/. Не се допускат варианти. Място и срок за получаване на офертите: Място: Административна сграда на "ВиК" ООД, гр.Търговище, бул."29-ти Януари" №3, в стая №14; Срок: до 15.08.2014г.(включително) всеки работен ден от 7.30 до 16.30 часа в „Правен отдел” - стая №14. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “a” от ЗОП. Дата, час и място на отваряне на офертите – на 18.08.2014г. в 10.30 часа, гр.Търговище, бул.„29-ти Януари” №3, Административна сграда на „ВиК” ООД – Зала №1. Приложението към публичната покана, техническите спецификации, проекта на договор и образците, които са неразделна част от настоящата публична покана, са публикувани в "Профила на купувача" в сайта на Възложителя: www.viktg.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/08/2014