Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса/НЗОК/ чрез Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман”№54А, За: Красимир Димитров Христов, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610970, E-mail: st.zagora@nhif.bg, Факс: 042 610913

Място/места за контакт: ул.Цар Иван Шишман №54А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http: // www.nhif.bg / web /guest / 63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонтно-строителни работи на покрива на сградата на РЗОК-Стара Загора и на работни помещения в офисите на РЗОК в Раднево и Чирпан“, съгласно приложена Количествена сметка .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката обхваща: 2.1. Ремонтно-строителни работи(РСР) на покрива на сградата на РЗОК-Стара Загора, а именно: на хидроизолацията на използваема покрив-тераса 97 кв.м.на ІV-ти етаж в сградата на Районна здравноосигурителна каса(РЗОК) гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А и смяна на поцинкована ламарина на неизползваем покрив 28 кв.м. на част от ІІІ-ри етаж в сградата на РЗОК гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А.Отделните ремонтно-строителни работи са подробно описани в приложена Количествена сметка. 2.2. Ремонтно-строителни работи на работни помещения в офисите на РЗОК в Раднево и Чирпан, подробно описани в приложена Количествена сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13793 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

за ремонтно-строителни работи на покрива на сградата на РЗОК-Стара Загора- сградата на РЗОК гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А; за ремонтно-строителни работи на работни помещения в офисите на РЗОК в Раднево и Чирпан-сградата на офиса на РЗОК Стара Загора в гр.Раднево, област Стара Загора ул.Георги Димитров №.10 и сградата на офиса на РЗОК Стара Загора в гр.Чирпан, област Стара Загора, ул.Васил Калчев №.1

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Ремонтно-строителните работи(РСР) да се извършат в съответствие с всички строителни, технически, технологични и на Възложителя изисквания за извършването им;2.Да се спазват всички приложими действащи нормативни актове, свързани с РСР, включително опазване на околната среда, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност;3.Изпълнителят да осигури необходимите за изпълнение на договора: материали, елементи, консумативи, машини, инструменти, квалифициран персонал и др.;4.При изпълнението на РСР да се влагат качествени материали,елементи и консумативи, отговарящи на изискванията на „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС№325 от 06.12.2006г., обн.,Дв бр.106/2006г., за които да се представят при поискване от Възложителя необходимите сертификати или техни еквиваленти, др.документи и фактури за придобиването им;5.Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с ремонта са за сметка на Изпълнителя;6.За вреди причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод на ремонта, отговорност носи изцяло Изпълнителят;7.При извършване на РСР Изпълнителят за своя сметка да събира офис оборудването в определената за съответния етап на ремонта стая на едно място и да покрива с защитни покривала, да се облепят дограми, лампи и пожароизвестителни датчици, камери, надписи и др.;8.Всеки ден след приключване на работа Изпълнителят да почиства мястото, където е работено.Строителните отпадъци да се изнасят и извозват за сметка на Изпълнителя;9.Гаранционните срокове за изпълнените ремонтно-строителни работи да са в съответствие или по-големи от минималните гаранционни срокове, посочени в „Наредба №2 от 31.07.2003г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”/ДВ бр.72/2003г./.;10.Ремонта на хидроизолацията на използваема покрив-тераса 97 кв.м.на ІV-ти етаж в сградата на Районна здравноосигурителна каса(РЗОК) гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А да се извърши по следният начин: 10.1.Премахване на настилка от мозаечни плочи. 10.2.Премахване на старата топло- и хидроизолация. 10.3.Почистване на плочата.Зоната подлежаща на хидроизолиране да бъде с гладка, равна, суха и обезпрашена повърхност, без остри режещи ръбове или вдлъбнатини, с предварително зададени минимални наклони(1-5%) за водоотвеждане, и обозначени места за монтиране на отводнителните аксесоари. 10.4.Поставяне на нова топло- и хидроизолация, състояща се от следните пластове: -битумен грунд.Подлежащата на хидроизолиране почистена зона да се грундира с валяк или голяма четка с предполагаем разход на битумния грунд 350-500 гр./кв.м., в зависимост от порьозността на третираната повърхност.Да се използва бързосъхнещ, готов за употреба битумен грунд на ацетонова основа. -топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS).Топлоизолационните платна да се нареждат свободно на плочата, да се притискат непосредствено към основата с армираща мрежа, върху която се изпълнява циментова замаска с пълнител перлит за наклон с дебелина 2 до 7 см. и препоръчителен наклон мин.1,5%.Замазката функционира като защита на топлоизолацията и основа за последващите пластове.Замаската да се обработи с битумен грунд след което да се изпълни двуслойна хидроизолационна система. -два пласта хидроизолация от битумна мемрана обогатена с SBS полимери, с дебелина мин.4 мм, с огъваемост при ниски температури не по-малко или равно на -15 градуса С, якост на опън до скъсване-надлъжно мин 500 N/50мм, напречно мин.330 N/50мм, реакция на огън –клас Е. Двата пласта хидроизолация да се положат чрез пълно газопламъчно залепване-равномерно нагряване долната повърхност на мембраната, докато битумния композит се разтопи.При снадките листовете да се припокриват 10 см.надлъжно и 15 см.напречно.(продължава в Техничиски изисквания и указанияза офериране, публикувани в профила на купувача)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка КО=К1+К2, където К1-срок на изпълнение, К2-цена, като К1=(К1мин./К1уч.)х 40, където:К1мин.е най-краткия от предложените във всички оферти срок на изпълнение, К1уч.е предложения от съответния участник срок; К2=(К2мин./К2уч.)х 60, където К2мин.е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, К2уч.е предложената от съответния участник обща стойност за изпълнение на поръчката.Максималният брой точки е 100.На първо място ще бъде класиран участникът получил най-висок брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката се намират на посочения по-горе в настоящата покана интернет адрес(рубрика РЗОК, подрубрика РЗОК Стара Загора).Офертите се представят всеки ден от от 8.30 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А лично, чрез куриерска фирма или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране и Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 към тях, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел І на настоящата покана интернет адрес в профила на купувача. Място и дата на отваряне на офертите-отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 20.08.2014г. от 11 часа в стая №203 в сградата на на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.»Цар Иван Шишман»№54А.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, като и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/08/2014