BG-Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД, бул. Съединение № 49, За: Кристиян Рангелов - Началник отдел "Правно-административен", България 6300, Хасково, Тел.: 038 606783, E-mail: mbal_haskovo@mail.bg, Факс: 038 606783

Място/места за контакт: Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-haskovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://mbal-haskovo.com/index.php?module=contracts.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура собственост на МБАЛ-Хасково АД за срок от една календарна година"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация - Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ - Хасково" АД, гр. Хасково, бул. Съединение № 49

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Данни за лицето, което прави предложение; 2. Техническа спецификация - Приложение № 1; 2. Ценово предложение за абонаментно обслужване - Приложение № 3; 3. Да притежава собствена или наета сервизна база на територията на град Хасково; 4. Да има назначени на постоянен трудов договор най-малко 10 човека– сервизни специалисти и инженери, от които най-малко 4 да са в сервизна база гр. Хасково; 5. Да се участва за цялата номенклатура от обявената апаратура; 6. Да притежава лицензия от АЯР за работас ИЙЛ. 7. Удостоверения на персонала за работа с ИЙЛ най-малко на 2 човека, назначени по трудов договор в сервизна база гр. Хасково; 11. Сертификат по ISO 9001:2008 система за управление на околната среда; 12. Сертификт по ISO 140001:2004 система за управление на околната среда; 13. Сертификат по OHSAS 18001:2007 система за управление на здраве и безопасност при работа; 12. Срок за отзоваване в работно време до 2 (два) часа. 13. Срок за отзоваване в извън работно време до 4 (четири) часа. 14. Участникът се задължава в едно с офертата да приложи подписан и подпечатан проекто-договора - Приложение № 2. 15. Срок за разсрочено плащане 60 (шестдесет) дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/08/2014 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават до 13:00 часа на 15.08.2014г. в отдел Правно-административен в административната сграда на "МБАЛ-хасково" АД на адрес: гр. Хасково, бул. "Съединение" №49. Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 18.08.2014 г. в 10:00 часа в административната сграда на "МБАЛ-Хасково" АД. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. http://mbal-haskovo.com/?module=contracts

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/08/2014