BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, За: инж. Димитър Колев, Република България 1756, София, Тел.: 0879 885922, E-mail: jimikolev@abv.bg, Факс: 02 9689026

Място/места за контакт: гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, сгр. А, ет. 2, ст. 213

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: www.uctm.edu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Документацията за участие в процедура ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „а” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: процедура за „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ВиК, Ел., ОиВ И ДРУГИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СГРАДИТЕ НА ХТМУ”, Пълния пакет на документите се предоставя безплатно като до него е осигурен свободен достъп на електронната страница на възложителя: www.uctm.edu ; Раздел: "Профил на купувача" ; Обществени поръчки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000, 44100000, 44300000, 44400000, 44500000, 44800000, 44900000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Метални въжета, тел и свързани с тях изделия
Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Бои, лакове и маджуни
Строителни камъни, варовик, гипс и шисти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цената не трябва да надвишава максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, сгр. А, ет. 2, ст. 213

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да извършва доставките с грижата на добър търговец при спазване на всички договорени изисквания и срокове. 2. Да извършва доставките на свой риск в съответствие с техническата спецификация и ценовото предложение, неразделна част от договора за доставки. 3. Да извършва доставките в срок и място на изпълнение съгласно договора за периодична доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Постъпилите оферти ще бъдат оценявани по критерия „Най-ниска предложена обща цена”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Целия комплект на документацията може да бъде намерен на сайта на Химикотехнологичния и металургичен университет: www.uctm.edu, профил на купувача, Обществени поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/08/2014