Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул."Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, инж. Румен Бачев, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.com, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на следните населени места: гр. Разлог, гр. Банско, гр. Белица, гр. Якоруда, гр. Добринище, гр. Гоце Делчев, с. Сатовча”. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000, 09132100, 09134200, 09122000

Описание:

Горива
Безоловен бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно потребностите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на следните населени места: гр. Разлог, гр. Банско, гр. Белица, гр. Якоруда, гр. Добринище, гр. Гоце Делчев, с. Сатовча.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението на поръчката: 1.1) Място на изпълнение: на територията на следните населени места: гр. Разлог, гр. Банско, гр. Белица, гр. Якоруда, гр. Добринище, гр. Гоце Делчев, с. Сатовча. 1.2) Прогнозна стойност на поръчката: 60 000 лв. без ДДС; 1.3) Срок на изпълнение на поръчката: до достигане на сумата от 66 000 лв. без ДДС или до избор на нов изпълнител в резултат на проведена от Възложителя открита процедура за възлагане на обществена поръчка за покупка на горива, което от двете събития настъпи първо; 1.4) Начин на плащане: по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура; 1.5) Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от датата за получаване на офертите; 1.6) Горивата, предмет на поръчката, да отговарят на качествени показатели съгласно БДС и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол (обн.ДВ бр. 66 от 25 Юли 2003г.). 1.7) Условия на цената: цената на горивата се определя на база цената на горивата в бензиностанциите в деня на покупката с предложения от участника % отстъпка. 2. Изисквания към участниците: 2.1. Участниците в поръчката да бъдат производители и/или надлежно упълномощени представители/дистрибутори на производители; 2.2. Участниците в поръчката да разполагат със собствени или наети търговски обекти за продажба на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан), на територията на всяко едно от посочените в предмета на обществената поръчка населените места, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; 2.3. Бензиностанциите и/или газстанциите на участниците трябва да отговарят на изискванията за съхранение на съответното гориво, както и да се обслужват от система за безналично плащане с кредитни карти; 2.4. Горивата, предмет на поръчката, да отговарят на качествени показатели съгласно БДС и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол (обн.ДВ бр. 66 от 25 Юли 2003г.). 2.5. Условия на цената: цената на горивата се определя на база цената на продуктите в обекта в деня на покупката с предложения от участника % отстъпка. Всички изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна за участниците на интернет адреса на Възложителя - www.vikblg.com, в раздел Профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Възложителят ще оценява предложен % търговска отстъпка от цената на горивата в бензиностанциите и/или газстанциите на участника.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/08/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Административни сведения за участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Удостоверение за актуално състояние на участника или Декларация за единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3) Техническо предложение - по образец от документацията за участие - Приложение 2; 4) Ценово предложение - по образец от документацията за участие – Приложение 3; 5) Оторизационен документ, удостоверяващ, че участникът е производител и/или надлежно упълномощен представител/дистрибутор на такъв, по предмета на поръчката; 6) Сертификат за качество, анализно свидетелство или сертификат/документ за произход на предлаганите горива, предмет на поръчката; 7) Декларация, че предлаганите горива отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол; 8) Декларация, че зареждането на МПС с горива и съхранението на съответното гориво, отговарят на действащите в страната стандарти и нормативни документи; 9) Списък на техническите лица, включително на тези, които отговарят за контрола на качеството; 10) Документи, удостоверяващи, че участникът разполага със собствени или наети търговски обекти за продажба на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан), на територията на всяко едно от населените места от предмета на обществената поръчка, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; 11) Сертификат на производителя за внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, за търговия с горива. 12) Подписан и подпечатан проект на договор по образец – Приложение № 4. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от официален превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 15.08.2014г., 15:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/08/2014