Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Иван Менгов - по предмета на поръчката-02 91451365; Ангелина Кръстева - по процедурата-02 91451480, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451480, E-mail: Krasteva.A@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната. Поръчката включва четири обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва следните обособени позиции: 1) обособена позиция № 1 обхваща асансьорните уредби и съоръженията в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7, както и тези в сградата на Касово подразделение на БНБ – гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 51; 2) обособена позиция № 2 – съоръжение в Касово подразделение на БНБ – гр. Плевен; 3) обособенa позиция № 3 - асансьорните уредби и съоражение в сградата на Почивна база на БНБ, гр. Приморско. 4) обособенa позиция № 4 - асансьорните уредби в сградата на Почивна база на БНБ "Ралица",к. к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на БНБ в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Плевен и гр. Приморско

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да притежава актуално удостоверение, че е вписани в регистърa за работа по съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Месечна абонаментна такса за сервизно обслужване за всяка обособена позиция - 60%; 2. Часова ставка при подмяна на резервни части - 40%. Офертите на участниците се класират по методика за определяне на комплексната оценка, част от документацията на поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 3. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 4. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор; 5. Заверено копие "вярно с оригинала" от актуално Удостоверение за работа по съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на основание чл. 36, ал. 6 от Законa за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП); 6.Техническо предложение от участника, което да съдържа: 6.1. Списък на минимално необходимите дейности (видове работа) за техническо обслужване на анасьорите на обекта/ите и работи извършвани при необходимост; 6.2. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация за обособената позиция, за която кандидатства участника; Участникът/ците може/гат да подаде/ат оферта за една, повече или всички обособени позиции. За обособени позиции № 3 и № 4 участниците представят месечна абонаментна такса за поддръжка на асансьорните уредби и съоръженията отделно за активния сезон за почивните бази – месеците юни, юли, август и септември, както и месечна абонаментна такса за останалия период от годината – м. октомври до м.май включително. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: "гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ" Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорни уредби и съоръжения в сградите на БНБ в гр. София и страната”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Отварянето на офертите ще се състои на 14.08.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа, в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър I" № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата на БНБ. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2014