BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Владимир Дервенков - по предмета на поръчката - 02 91451657; Зорница Гочева - по процедурата - 02 91451552, Р.България 1000, София, Тел.: 02 91451552, E-mail: Gocheva.Z@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/index.htm.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34913000

Описание:

Различни видове резервни части


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на резервните части, посочени в „Техническа спецификация на необходимите резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013” , са ориентировъчни. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора да не поръча цялото посочено количество или в случай на необходимост, да го надвиши до достигане на сумата по чл. 2, ал. 4 от проекта на договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, Касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев” № 10

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да притежават валиден сертификат ISO 9001:2008; 2.Участниците следва да притежават документ, издаден от производителя на резервните части, доказващ оторизиране на участника за извършване на следните дейности - доставка и гаранционен сервиз на резервните части.3. Доставените резервни части следва да отговарят на изискванията на „Техническа спецификация на необходимите резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013”, приложени към поканата.4.Избраният за изпълнител участник ще доставя резервните части периодично по писмена заявка на възложителя.5. Доставката ще се извършва в срок, посочен в офертата на избраният за изпълнител участник, който започва да тече от датата на получаване на писмената заявка на възложителя. 6. Всяка доставка трябва да бъде придружена от фактура и товарителница. 7. Приемането на доставените резервни части от страна на възложителя ще се извършва след проверка от „Булгарконтрола” АД за съответствие на доставеното количество резервни части с придружаващите доставката документи, като за извършената проверка се издава протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/08/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или извлечение от Търговския регистър; За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен; 3. Оферта, съгласно образеца към поканата; 4. Предлагана цена, съгласно образеца към поканата; 5. Техническо предложение от участника, което да съответства на „Техническа спецификация на необходимите резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013", към поканата. В Техническата спецификация се посочват имената на резервните части, които се предлагат, дали са оригинални или еквивалентни. 6. Валиден сертификат ISO 9001:2008; 7. Документ, издаден от производителя на резервните части, доказващ оторизиране на участника за извършване на следните дейности - доставка и гаранционен сервиз на резервни части. 8. Декларация от участника, че предлаганите от него резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013, са съгласно официалния каталог за резервни части на производителя на описаните монетообработващи машини REIS–представя се в случай, че участникът предлага оригинални резервни части. 9. В случай че участникът предлага еквивалентни резервни части се представя документ от производителя на монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013 - Eurosystems, member of GLORY group, в който се посочва, че предлаганите еквивалентни части съответстват на оригиналните и същите могат да бъдат монтирани на монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013.Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Първото заседание на комисията е открито и ще се проведе на 18.08.2014 г. от 10.00 часа в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър I" № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата на БНБ. Забележка: БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/08/2014