BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Берковица, пл. "Йордан Радичков" № 4, За: инж. Мая Горанова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89129, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ремонт на градинка, находяща се в ПИ 03928.512.418 па плана на град Берковица”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

I Част: АС А Демонтажни работи - ремонт настилки 1 Разваляне на съществуваща настилка и сортиране м2 1180.00 2 Изваждане каменни или бет. бордюри и почистване м 200.00 3 Тънък изкоп до 0.50 м. при естествена влажностна почвата м3 355.00 4 Превоз с ръчни колички на земни маси м3 70.00 5 Натоварване на стр.отпадъци на транспорт и извозване до 5 км м3 425.00 Б Направа нови настилки 1 Уплътняване на земно легло м2 1180.00 2 Основа от трошен камък (трошенокаменна настилка) - 10см м3 118.00 3 Цим.пясъчна основа под настилка -5см м2 1180 4 Бетонова н-ка за основа 8-10см м2 1180 5 Настилка от бетонови павета "бехатон" м2 800.00 6 Настилка от бетонови плочи червени 40/40/4см м2 270.00 7 Направа облицовка от бетонови плочи сиви 30/30/4см по стъпала м2 110.00 8 Доставка и монтаж на градински бордюри от врачански варовик 8/20/50 см м 200.00 9 Доставка и монтаж на питейна фонтанка бр. 1.00 10 Демонтаж и монтаж на съществуващи пейки бр. 7.00 11 Демонтаж и монтаж на съществуващи кошчета бр. 3.00 II Част:Паркоустрйство и благоустройство 1 Ремонт на стари тревни площи ръчно дка 0.35 2 Доставка, разтоварване и насипване на хумусна почва м3 15.00 3 Извозване на отпадъци м3 10.00 4 Засаждане декоративни храсти в дупки 40/40/40 в средни почви бр 237.00 5 Засаждане на почвопокривни бр 110.00 III Част:Електрическа 1 Оборудване съществуващо табло осветление (ТО) с 2 допълнителни извода съгл. схемата бр 1.00 2 Трасиране на кабелна линия км 0.29 3 Направа на изкоп 0,8/0,4м м 222.00 4 Направа на изкоп 1,10/0,5м м 70.00 5 Подготовка подложката за кабел м 292.00 6 Доставка кабел СВТ 5 х 4 мм2 м 390.00 7 Доставка кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 150.00 8 Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутии 4 мм2 м 24.00 9 Полагане на кабел в изкоп бр 320.00 10 Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби м 220.00 11 Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии м 72.00 12 Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 50 мм под алеите м 70.00 13 Суха разделка на кабел до 4 мм2 бр 50.00 14 Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм2 бр 250.00 15 Доставка и монтаж на стоманено тръбни стълбове за парково осветление 4,50 м (ф108/60) в комплект с вградена разклонителна кутия бр 24.00 16 Доставка монтаж паркови осветителни тела с по 2 бр. КЛЛ 33W бр 24.00 17 Доставка и монтаж на единични рогатки за парково осветление бр 24.00 18 Доставка и набиване на колове от кръгла неръждаема плътна стомана ф 20 мм с дължина 1,5 м - 2 броя бр 25.00 19 Измерване на заземление бр 25.00

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

90000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички СМР трябва да бъдат изпълнени качествено и при спазване на технологичните правила за този вид дейност. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Минимални изисквания за икономически и финансови възможности. Възложителя не предвижда изисквания към финансовото и икономическо състояние на кандидатите. Преди сключване на договора, избрания за изпълнител участник е задължен да представи валидна застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ покриваща изискванията за обекти четвърта категория по ЗУТ. За гарантиране на това задължение, участникът представя декларация (Образец №9) В случай на участници-обединения, изискването по настоящата точка се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане. При наличие на подизпълнител, който ще извършва строителни дейности, изискването се отнася и за него. Минимални изисквания за технически възможности. Участникът следва да е изпълнил професионално и в съответствие с нормативните изисквания един или повече договора за СМР/строително монтажни работи/ на обекти с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. Важно: Под договори с предмет, сходен или еднакъв на предмета на настоящата поръчка следва да се разбира: строително ремонтни дейности на тротоари, паркове, градинки и др. Изискуеми документи и информация Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години - 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г., считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, се представя и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 5.3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит – не се предвиждат 6. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Предвиденият от възложителя бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 90 000.00 лв (деветдесет хиляди лева) без ДДС.Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, приложен към документацията. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на изпълнените СМР през отчетния период, след подписване на протокол (обр. 19) за приемане на изпълнени СМР по стойности с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 1. Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на договора, платимо в срок до 15 (петнадесет) работни дни след датата на откриване на строителната площадка и представен оригинал на фактура от страна на изпълнителя. 3. Окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) се извършва в 20 (двадесет) дневен срок, след приспадане на вече изплатените суми и издадена оригинална фактура от Изпълнителя, при следните условия: а) Протокол (обр. 19) за приемане на действително извършените СМР, подписан от Изпълнителя, строителния контрол/инвеститорския контрол и Възложителя;б) приемо - предавателен протокол придружен със сертификати за качество на материалите

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Прогнозния срок за изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни. Срокът на изпълнение започва да тече от датата на откриване на строителната площадка. Срокът на валидност на офертите е 90 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора; Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с изискващия се срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да го удължи. Гаранционният срок за отделните видове строително-монтажни работи не може да бъде по – малък от установения според действащото законодателство /Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/ и започва да тече от датата на съставяне на констативния протокол за приетите СМР. При посочени гаранционни срокове, по-малки от минимално установените в нормативната уредба, участикът ще бъде отстранен от процедурата. Гаранции: Гаранция за участие в процедурата не се предвижда. Определеният изпълнител при подписването на договора представя гаранция за изпълнение, обезпечаваща изпълнението на договора, доброто и качествено изпълнение на извършените работи и вложени материали и бездефектната експлоатация за периода на гаранционния срок, в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Условията и сроковете за освобождаване и/или задържане на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора за обществена поръчка. Всяка оферта трябва да съдържа посочените в настоящата покана образци, копия на документи и сведения: Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър печат, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане! Съдържание на офертата: - Списък на документите, съдържащ се в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират – Образец №1; -Попълнена съгласно образеца оферта с указан срок на валидност на офертата; -Данни за лицето, което прави предложението. -Административни сведения – Образец № 2. -Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката и за спазване условията на обществената поръчка – Образец №3 - Декларация за премане условията на проекто-договора – Образец №4 -Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №5. - Списък на строителството, изпълнено през последните пет години 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г. – Образец №6 - За строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; -Декларация за използване или не на подизпълнители – Образец №7 -Декларация от подизпълнителите – Образец №8 -Декларация от участника за представяне на застраховка „Професионална отговорност в строителството”, за обекти пета категория съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, в случай че бъде избран за изпълнител – Образец №9 -Декларация за извършен оглед на обекта – Образец №10 -Декларация по чл. 56, ал. 1 т.11 от ЗОП – Образец №11 - Техническо предложение – Образец №12 - Ценово предложение с КСС на обект: "Ремонт на градинка, находяща се в ПИ 03928.512.418 па плана на град Берковица” - Образец №13

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2014