Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично- консултативен център 2- Сливен ЕООД, бул. "Стефан Караджа" №2, За: Валентина Лалова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 625028, E-mail: dkc2sliwen@abv.bg, Факс: 044 635028

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на "Диагностично- консултативен център 2- Сливен" ЕООД, гр. Сливен

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22458000

Описание:

Печатни материали, изработвани по поръчка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

предмет на договора е отпечатването и доставка на ваучери за храна за работещите в ДКЦ2 Сливен ЕООД с обща стойност 42 700 лв. без включен ДДС, чрез подписване на договор с оператор, притежаващ съответното разрешение от МФ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, бул. "Стефан Караджа" №2

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията по чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003г. издадена от министъра на труда и социаната политика и министъра а финансите и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, валидно към датата на процедурата. Необходимо условие е отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват в търговски обекти на територията на община Сливен, за което всеки един участник в процедурата следва да представи доказателства за сключени договори.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

30%- най- ниска цена; 70%- рой търговски обекти, с които участникът има сключени договори на територията на община Сливен

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна,за нуждите на служителите на „Диагностично –консултативен център 2 - Сливен „ЕООД се подават до 17.00 часа на 12.08.2014 в сградата на „Диагностично –консултативен център 2 - Сливен „ЕООД ,бул.”Стефан Караджа” N2,ст .N 58 на II –ри етаж . Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или чрез куриер ,като офертите получени с куриер трябва да са доставени на посочения от Възложителя адрес -не по-късно от 14.00 на 13.08.2014г. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон . Офертите ще бъдат отворени на 13.08.2014 година в 14.00 часа в стая N 58 на II –ри етаж в сградата на „Диагностично консултативен център 2 - Сливен „ЕООД.Разглеждането на офертите ще се извърши от длъжностни лица ,определени от възложителя.Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.Възложителят ще сключи договор за възлагане с класирания на първо място участник.При отказ от страна на последния ,възложителят определя за изпълнител следващият класиран участник и сключва договор с него. Офертата трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите съдържащи се в офертата 2.Декларация с единен идентификационен код (ЕИК)(Образец № 1) 3.Административни сведения на участника – (Образец 2) 4. Заверено от участника копие на Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. 5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки; (Образец 3) 6. чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1и 3 от Закона за обществените поръчки; (Образец 4) 7. 12.Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Образец 5 8.Списък-декларация на търговски обекти на територията на община Сливен, отговарящи на изискванията на чл. 15 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с които участникът има сключени договори за обслужване на ползватели на ваучери, отпечатани от участника. (Образец № 6) 9. Декларация за приемане условията на проекто-договор-. (Образец № 7) 10. Декларация за използване на подизпълнители при изпълнение на поръчката.- (Образец № 8) 11.Техническа оферта -(Образец № 9) „.Ценово предложение -(Образец № 11) Ценовото предложение да бъде поставено отделно в запечатан плик ,с надпис „Предложена цена”,който да бъде поставен в плика с офертата Оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна,за нуждите на служителите на „Диагностично –консултативен център 2 - Сливен „ЕООД се подават до 17.00 часа на 12.08.2014 в сградата на „Диагностично –консултативен център 2 - Сливен „ЕООД ,бул.”Стефан Караджа” N2,ст .N 58 на II –ри етаж . Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или чрез куриер ,като офертите получени с куриер трябва да са доставени на посочения от Възложителя адрес -не по-късно от 14.00 на 13.08.2014г. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон . Офертите ще бъдат отворени на 13.08.2014 година в 14.00 часа в стая N 58 на II –ри етаж в сградата на „Диагностично консултативен център 2 - Сливен „ЕООД.Разглеждането на офертите ще се извърши от длъжностни лица ,определени от възложителя.Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.Възложителят ще сключи договор за

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2014