BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/137/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A1.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е извършване на дейности във връзка с поставяне на информационни и указателни знаци и табели по пътеките за посетители, определени със заповед на Министъра на околната среда и водите в резервати „Орлицата”, „Средока”, „Витаново”, „Тисовица” и поддържани резервати „Атанасовско езеро” и „Ардачлъка”, по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3, Процедура с реф. №: BG161PO005/11/3/3.2/05/26”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39294100, 45233290, 45316213

Описание:

Информационни и промоционални продукти
Работи по поставяне на указателни табели
Работи по инсталиране на указателни знаци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1) Информационно-забранителни табели със забранителен режим, обзорна карта на Резервата и местоположение на пътеките за посетители, обявени със заповед на Министъра на околната среда и водите. Размери на информационния носител на табелата: видима част 85/60 см от 5 мм ПВЦ или поцинкована ламарина с цветна разпечатка на полимерно самозалепващо фолио за дългосрочна трайност на открито плюс ламинат с UV защита. Дървена конструкция, изработена от чам, обработена по подходящ начин за устойчивост на атмосферните условия: с два крака, ширина на профила 7 см/ 7 см, вкопани минимум 0,5 м с метален обков във вкопаната част. Височина на краката до чупката/наклона – 1,00 м над земята. Ширина на профила за информационния носител 7 см/ 7см и дължина до чупката/наклона 65 см, с укрепен гръб, монтиран към краката под ъгъл 45. На терена консрукцията се монтира посредством бетониране под нивото на почвата и отгоре се заравнява с пръст. Табелата за краткост се обозначава като Тип 1. ОБЩО – 28 броя; 2) Информационни табели с информация и снимки на характерни за резервата видове растения, животни, растителни и животински съобщества. Размери на информационния носител на табелата: видима част 50/35 см от 5 мм ПВЦ или поцинкована ламарина с цветна разпечатка на полимерно самозалепващо фолио за дългосрочна трайност на открито плюс ламинат с UV защита. Дървена конструкция, изработена от чам, обработена по подходящ начин за устойчивост на атмосферните условия: с два крака, ширина на профила 4,5 см/ 6 см, вкопани минимум 0,5 м с метален обков във вкопаната част. Височина на краката до чупката/наклона – 1,00 м над земята. Ширина на профила за информационния носител 4,5см/ 4,5см и дължина до чупката/наклона 40 см., с укрепен гръб, монтиран към краката под ъгъл 45. На терена консрукцията се монтира посредством бетониране под нивото на почвата и отгоре се заравнява с пръст. Табелата за краткост се обозначава като Тип 2. ОБЩО – 140 броя; 3) Информационни знаци (насочващи стрелки) с 1 крак: Информационни знаци (стрелки) от поцинкована ламарина, прахово боядисана в бял цвят, с лента за маркировка в син цвят, монтирани на дървен гръб, изработен от чам. Размери: 30/20 см на ламаринетата стрелка и дървения гръб; Дървен крак, изработен от чам, обработен по подходящ начин за устойчивост на атмосферните условия: Диаметър 5 см, височина над земята 1,30 м, вкопан минимум 0,5 м с метален обков във вкопаната част. На терена стрелката се монтира посредством бетониране под нивото на почвата и отгоре се заравнява с пръст. ОБЩО – 142 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на монтаж се определя от експерти от екипа за управление на проекта, съгласувано с ръководителя на проекта. Разпределението на информационните табели и знаци по резервати, както и изискванията на Възложителя към съдържанието им, са описани в Техническото задание.

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. За доказване на тези исквания участникът следва да представи декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. В процедурата могат да участват лица имат опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Изработването на текстовия и снимков материал става съвместно с експерта, отговорен за дейността от екипа на проекта след одобряване от ръководителя преди отпечатване. Картен материал на резерватите с нанесени маршрути ще бъде предоставен от Възложителя при сключване на договора. Мястото на монтаж се определя от експерти от екипа за управление на проекта, съгласувано с ръководителя на проекта. От Изпълнителя се изисква да организира и финансира всички дейности, необходими за успешното изпълнение на договора, включително осигуряването на необходимата техника и транспорт за работа на територията на резерватите. Всички необходими разходи ще се считат за включени в предложената от участника в ценовата оферта цена.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците подготвят и представят оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на Възложителя. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертата следва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец на участника; 2.Образец № 1 – Заявление за участие – от представляващия участника; 3.Образец № 2 - Административни сведения; 4.Заверено копие от документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, ако участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. Ако участникът е физическо лице – документ за самоличност – заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по – рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентен орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език – заверено за вярност с оригинала копие. Когато участникът е обединение, се представя заверено копие на документа за регистрация или заверено копие ЕИК на всеки съдружник в обединението; 5.Образец № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец, в оригинал, подписана от лицата, които представляват участника; 6. Доказателства за техническите възможности и квалификация - Образец № 4 – Списък на договори за услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 7.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 8.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по образец, в оригинал, попълнено и подписано от представляващия участника; 9.Образец № 6– Техническо предложение – по образец, в оригинал, попълнено и подписано от представляващия участника; 10. Образец № 7 – Ценово предложение - по образец, в оригинал, попълнено и подписано от представляващия участника. Офертата се представя в деловодството на РИОСВ - Бургас от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата /куриер/ с обратна разписка на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3. Дата място и час на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на 05.08.2014 г. от 14.00 часа в сградата на РИОСВ – Бургас, на адрес: гр. Бургас, п. к. 388, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67. Цялостната документация към настоящата публична покана е на разположение на заинтересованите лица в електронен вид на официалната интернет страница на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас -http://www.riosvbs.eu /рубрика ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/. Плащането на избрания изпълнител ще се извършва съгласно условията в проекто-договора. Плащането на поръчката се финансира по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Изпълнение на дейности за устойчиво управление на национални паркове и резервати”, Референтен № на процедурата: BG161PO005/11/3/3.2/05/26, Заповед № РД-524/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/08/2014