BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/137/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A1.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обособена позиция № 1: Доставка на мултимедия по Дейност 8 Разходи за публичност Обособена позиция № 2: фотоапарат по Дейност 3.1 по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3, Процедура с реф. №: BG161PO005/11/3/3.2/05/26”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48500000, 38651000

Описание:

Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия
Фотографски апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 - 1 брой мултимедия. Обособена позиция № 2 - 1 брой фотоапарат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. За доказване на тези исквания участникът следва да представи декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. В процедурата могат да участват лица имат опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Изпълнителят трябва да: достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с необходимите документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване на български или английски език, както и всички други документи, необходими за обслужването им, в случаите когато е приложимо, съгласно посоченото от Възложителя в техническата спецификация; да достави стоките пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. Всички стоки доставени от Изпълнителя следва да бъдат в оригинална заводска опаковка и маркировка на производителя. Опаковката да е здрава, подходяща и удобна за транспорт и съхранение, издръжлива на външни влияния; да осигури гаранционното сервизно обслужване на доставеното оборудване по договора за период съгласно техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на подписване на приемо предавателния протокол за доставка на оборудване, съгласно посоченото в техническото предложение на Изпълнителя. В процедурата могат да участват лица имат опит в изпълнението на доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците представят декларация за произхода на стоките, които предлагат да доставят по съответната обособена позиция. В случай, че участниците предлагат стоки, които не са негово производство, той трябва да шредстави валидно разрешение да предлага стоките на съответния производител в подходяща форма (пълномощно или договор), издадено/подписано от лице, представляващо производителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците подготвят и представят оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на Възложителя. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертата следва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец на участника; 2.Образец № 1 – Заявление за участие – от представляващия участника; 3.Образец № 2 - Административни сведения; 4.Заверено копие от документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, ако участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. Ако участникът е физическо лице – документ за самоличност – заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по – рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентен орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език – заверено за вярност с оригинала копие. Когато участникът е обединение, се представя заверено копие на документа за регистрация или заверено копие ЕИК на всеки съдружник в обединението; 5.Образец № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец, в оригинал, подписана от лицата, които представляват участника; 6. Доказателства за техническите възможности и квалификация - Образец № 4 – Списък на договори за доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 7.Декларация за произход на стоките, съгласно т. 10.3 от настоящия документ; 8.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 9.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по образец, в оригинал, попълнено и подписано от представляващия участника; 10.Образец № 6– Техническо предложение за всяка обособена позиция, за която се кандидатства, в т.ч. срок за изпълнение – по образец, в оригинал, попълнено и подписано от представляващия участника; 11.Образец № 7 – Ценово предложение за всяка обособена позиция, за която се кандидатства - по образец, в оригинал, попълнено и подписано от представляващия участника. Офертата се представя в деловодството на РИОСВ - Бургас от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата /куриер/ с обратна разписка на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3. Офертите ще бъдат отворени на 05.08.2014 г. от 11.00 часа в сградата на РИОСВ – Бургас, на адрес: гр. Бургас, п. к. 388, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Цялостната документация към настоящата публична покана е на разположение на заинтересованите лица в електронен вид на официалната интернет страница на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас -http://www.riosvbs.eu /рубрика ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/. Плащането на избраният изпълнител ще се извършва съгласно условията в проекто-договора. Плащането на поръчката се финансира по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/08/2014