Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Стоил Нацев, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880; 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване и доставка на лазерни мултифункционални печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30232000, 30232110

Описание:

Периферни устройства
Лазерни принтери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание - Приложение 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Заплащането на изпълнената заявка се извършва по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя и съгласно реално доставените количества съответстващи на посочените в приложение 1. 2. Единичните цени трябва да включват всички разходи по изпълнение на доставката до мястото на доставка. 3. Възложителят заплаща на изпълнителя от бюджета си изпълнените заявки по банков път, в срок до 30 /тридесет/ работни дни след представяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за извършената доставка и фактура от изпълнителя. 4. Техниката трябва да бъде нова и неизползвана и да притежават стикер, удостоверяващ техния произход. 5. Кандидата следва да притежава внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивален. 6. Кандидата следва да притежава внедрена и сертифицирана система за управление на процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии съгласно стандарт ISO 20000-1:2011 или еквивалент. 7. Кандидата трябва де има изпълнени поне 2 договора със сходен предмет – доказва се с представяне на референции за изпълнените договори. 8. Кандидата да разполага с поне 2-ма сертифицирани специалисти за сервизиране на предлаганата марка техника, издаден от производителя на техниката. 9. Доставката на техниката трябва да е придружена със сертификати за качество (декларации за съответствие) и гаранция. Техниката трябва да е произведена не по-рано от 2013 г. 10. Доставката се извършва на посочен от възложителя адрес, в рамките на град София в работното време на Агенцията. 11. Срокът за доставака на заявените количества не трябва да е по дълъг от 7 работни дни считано от датата на подпесване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа документите, посочени в списъка (приложение № 3). Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Закупуване и доставка на лазерни мултифункционални печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация." и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документите изискуеми съгласно чл. 47 от ЗОП. Оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя или не покриват техническата спецификация, няма да бъдат допускани до оценяване. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката (приложение № 1). 2. Образец на данни за участника (приложение № 2). 3. Списък с документите, които участникът трябва да приложи към офертата си (приложение № 3). Поканата и приложенията към нея, свързани с поръчката, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/08/2014