Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, За: инж. Антонио Манолов, Република България 1756, София, Тел.: 02 8163105, E-mail: toniman@mail.bg, Факс: 02 9689026

Място/места за контакт: гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, сгр. А, ет. 2, ст. 213

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: www.uctm.edu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Документацията за участие в процедура ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „а” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: “Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2014г.” Пълния пакет на документите може да се намери на електронната страница на възложителя: www.uctm.edu ; Раздел: "Профил на купувача" ; Обявления по ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696000, 33696300, 33696500, 38437000, 33790000, 33793000, 24000000, 24300000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Химически реактиви
Лабораторни реактиви
Лабораторни пипети и принадлежности
Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
Стъклени изделия за лабораторна употреба
Химически продукти
Неорганични и органични химични продукти с основен характер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната прогнозна стойност, обявена от Възложителя е в размер до 65 000,00 лв. (шестдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС, като по обособена позиция 1 максималната прогнозна стойност до 30 000 лв., а по обособена позиция 2 е до 35 000 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София бул. Свети Климент Охридски 8, сгр. А, ет. 2, ст. 213

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да извършва доставките с грижата на добър търговец при спазване на всички договорени изисквания и срокове. 2. Да извършва доставките на свой риск в съответствие с техническата спецификация и ценовото предложение, неразделна част от договора за доставки. 3. Да извършва доставките в срок и място на изпълнение съгласно договора за периодична доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Постъпилите оферти за обособена позиция 1 ще бъдат оценявани по критерия „Икономически най-изгодна оферта”, съгласно методиката по т.I - за определяне на комплексна оценка. За обособена позиция 2 – постъпилите оферти ще бъдат оценявани съгласно методиката по т.II - критерии „най-ниска цена на едро в лв./кг”. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА I. METOДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Комисията оценява офертите на участниците съгласно предварително обявения критерий „Икономически най-изгодна оферта”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели. № Показател (наименование) Максимално възможен брой точки Символно обозначение 1 Предлагана цена 85 К 1 2 Предлагана търговска отстъпка от каталожната цена на всеки участник, за артикули които не са включени в техническата спецификация за обособените позиции 15 К 2 Указания за определяне на оценката по всеки показател: Показател 1 – „Предлагана цена” е с максимален брой точки 85. К1 е оценка на предлаганата обща стойност по обособена позиция 1. Максимален брой точки получава офертата с предлагана най-ниска цена – 85 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предлагана цена по следната формула: К1 = 85 х (Ц мин / Ц уч), където: - „85” е максималният брой точки по показателя; - „ Ц мин” е най-ниската предлагана цена; - „ Ц уч” е предлагана цена на конкретния участник. Показател 2 – „Предлагана търговска отстъпка от каталожната цена на всеки участник, за артикули които не са включени в техническата спецификация по обособена позиция 1” К2 оценка на предложената търговска отстъпка Максимален брой точки – 15 К2 = 15 x (ТОуч / ТО макс), където: - „15” е максималният брой точки по показателя; - „ ТО уч” е предложената търговска отстъпка от съответния участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация по обособена позиция 1; - „ТО макс” е най-високата предложена търговска отстъпка от участник за артикули по каталожни цени, които не са включени в техническата спецификация по обособена позиция 1. Комплексната оценка се получава, като сума от оценките на всеки отделен показател и се изчислява по следната формула: КО = К1+К2, където: К1 и К2 са оценките по показателите. Максималният брой точки, който може да се получи като комплексна оценка (КО) при оценяването на офертите е 100 точки. Комисията извършва класирането на участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя показатели. На първо място по обособена позиция 1 се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, а останалите участници се подреждат в низходящ ред. II. METOДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 Критерий за възлагане – “най-ниска цена на едро в лв./кг” Критерий за оценка на предложенията е „най-ниска цена на едро в лв./кг”, като най-висока оценка получава ценовата оферта, съдържаща най-ниска обща доставна цена за всички видове химически вещества обявени в техническата спецификация по обособена позиция 2. Цената се посочва без ДДС.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/08/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Целия комплект на документацията може да бъде намерен на сайта на Химикотехнологичния и металургичен университет: www.uctm.edu, профил на купувача, Обявления по ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/08/2014