BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул.Симеон Велики 33, За: Ирина Николова - мл. експерт "Обществени поръчки", РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Общински съвет Силистра

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническа спецификация на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 3.Оферта (Обр.1).При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лице, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 4. Декларация за съгласие за подизпълнител (Обр.2) 5.Техническо предложение (Обр.3) 6. Ценово предложение (Обр.4). 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП. 8.При подписване на договора за обществена поръчка определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ТП1 – срок на доставка и монтаж ТП2 – гаранционен срок ПЦ - предложена цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/08/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА: 1. Технически показатели: 1.1. ТП1 – срок на доставка и монтаж. Оценката по този показател се изчислява по формулата: ТП1 = (ТП1min / ТП1i) х 30 Където ТП1i е предложеният от участника срок в календарни дни за доставка и монтаж, а ТП1min е най-ниският предложен срок в календарни дни за доставка и монтаж., съгласно Техническите предложения на всички участници. 1.2. ТП2 – гаранционен срок. Оценката по този показател се изчислява по формулата: ТП2 = (ТП2i/ ТП2max) х 20 Където ТП2i е предложеният от участника гаранционен срок в месеци, а ТП2max е най-високият предложен гаранционен срок в месеци за доставка и монтаж, съгласно Техническите предложения на всички участници. 2. ПЦ - предложена цена. Оценката по този показател се изчислява по формулата: ПЦ = (Цmin / Цi) х 50 Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник, а Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване. 3. Комплексната оценка се определя като сбор от трите показателя. Изчислява се по следната формула: КО=ТП1 + ТП2 + ПЦ

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/08/2014