Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: По отношение на поръчката-Р. Павлов, секретар на Община Силистра, тел:086 826241. По отношение на офертата-Г. Тодорова, гл.експерт "Обществени поръчки", тел: 086 816280., Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните обособени позиции: №1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, №2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”. Обществената поръчка включва дейности по предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на мобилни и фиксирани комуникации в мрежата на Община Силистра, както и повиквания към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина за крайните потребители на Възложителя, оисани подробно в Техническо задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64210000, 64212000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническо задание, приложение към публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За обособена позиция №1, Участниците трябва да имат право да извършват съответните електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS. За обособена позиция №2, Участниците трябва да имат право да извършват съответните електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Показатели и относителна тежест: К1 Тарифен план (разговори извън корпоративната мобилна група -мобилна услуга)- 70% К2 Качествени показатели -30% А.)Тарифен план - K1 Оценката на К1 се извършва по следните критерии: Тарифен план 1 –К1 1. Месечна абонаментна такса –Ц1 50 т. 2. Брой безплатни минути извън корпоративната група към други национални мобилни мрежи –Ц2 20 т. 3. Средна цена на минута национален разговор към всички мрежи в страната – Ц3 10 т. 4. Цена на минута за входящи разговори в Роуминг за страни от ЕС –Ц4 10 т. 5. Цена на минута за изходящи разговори в Роуминг за страни от ЕС –Ц5 10 т. К1 = Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5 Б.) Качествени показатели - К2 Оценката се извършва по следния критерий: K 2.1 - Покритие по население от GSM мрежата на участника -Участника с най-добро покритие по население получава максимален брой точки 50,а всеки следващ участник получава с 50% по-малко. K 2.2 - Покритие по население от UMTS мрежата на участника - Участника с най-добро покритие по население получава максимален брой точки 50, а всеки следващ участник получава с 50% по-малко. К2 = К2.1 + К2.2 Класирането се извършва на база комплексен коефициент К – комплексно, получено от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: КО = К1x70% + К2x30% ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Показатели и относителна тежест: 1. Месечна абонаментна такса за всички постове – МА-50т 2. Брой безплатни минути месечно към фиксираната мрежа на участника – МД 20 т. 3. Средна цена на минута изходящ разговор към национални мобилни и фиксирани мрежи в страната извън безплатните минути - МБ 10 т. 4. Брой притежавани географски номера зад географски кодове, зад които кандидата предоставя услуги – МС 20 т. КО = МА+МД+МБ+МС

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците в обществената поръчка: 1. Следва да отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания; 2. Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие във възлагането на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл.3, ал. 2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/08/2014