Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Инвестиционно проектиране във фаза работен проект за обект: „Реконструкция на канализацията на гр. Сливен“. При изпълнение на поръчката следва да се извърш: 1.ППР както следва: Направа подробни геодезични замервания на изпълнените в централна градска част колектори в които ще се включват предвидените към II етап на реконструкцията на канализационната мрежа на гр. Сливен колектори, а именно: - Главен колектор I – участък от до с дължина 1257 м. - Главен колектор IV – участък от до с дължина 281 м. - Профил 266 – участък от до с дължина 1161 м. - Профил 270 – участък от до с дължина 125 м. - Преминаването през река Асеновска на колектор Ф500 – с дължина 111 м. или общо 2935м. 2.Изработване на инвестиционно проектиране във фаза работен проект отговарящ в пълна степен на изискванията на Възложителя и максимално съответствие и в изпълнение разпоредбите на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за опазване на околната среда, както и всички изисквания на действащите и приложими нормативни актове. В проекта е необходимо да се докажат необходимите параметри на мрежата съобразно изискванията на Наредба № 2, като бъде определен реалния отточен коефицент за ЦГЧ, както и да се даде решение за облекчаване натоварването на някои колекторни участъци чрез изграждане на допълнителни дъждопреливници с отливни канали. Реконструкцията (рехабилитацията) задължително обхваща: 1. Главен клон I по ул. Хаджи Димитър: 2. Участъците с нулеви и обратни наклони - следва да се извърши реконструкция по открит способ със следене на наклона и правилния монтаж на муфите. 3. Участъците с пукнатини на GRP тръбите или деформирани PE гофрирани тръби следва да се рехабилитират по възможност с безизкопна технология ако нивата в началната и крайната шахта отговарят на проектните. 4. Необходимо е да се предвиди реконструкция на РШ при спазването на всички изисквания за безопасна работа (ЗБУТ) Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Едно инвестиционно проектиране във фаза работен проект. Инвестиционният проект ще бъде предаден в следните проектни части: а) Част „Геодезия“ б) Част „ВиК“ в) Част „План за безопастност и здраве“ г) Част „Противопожарна безопастност“ д) Част „Временна организация и безопасност на движението“ - . е) Част „Пътна“ – възстановяване на улични настилки. ж) Част „Конструктивна“- з) Част „Сметна документация“ Проектните части на работния проект включват: 1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби: а) план с водни количества - в М 1:500 или М 1:1000; б) план с оразмерителни данни - в М 1:500 или М 1:1000; в)надлъжни профили на участъци в М 1:500/50 или М 1:1000/100; г) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; д) други чертежи - в подходящ мащаб 2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която да се приложи издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; 3. Изчисления, обосноваващи проектните решения. Горепосочените документи се предават в 5 (пет) броя оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) брой електронен носител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;2.Техническо предложение - Образец № 2;3.Ценово предложение - Образец № 3;4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 5.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в проектирането и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за проектиране на канализации.6. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.7.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;.8.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.9.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор-Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.4., от т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Предложена цена К1 – тежест 30 точки; 2.Срок за изпълнение, в работни дни, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация К2 – тежест 40 точки; 3.Срок за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, в работни дни след получаване на писмени предписания К3 – тежест 30 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ------------------- * 30 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация (по предложение на участника в работни дни) - тежест 40 точки (максималният брой точки по този показател е 40 точки), определен по следната формула: Срок(мин.брой работни дни) К2 = --------------------------------- * 40 Срок(участник) където: „Срок (мин.брой работни дни)” е най-краткият предложен срок в работни дни за изпълнение на обществената поръчка, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация, а „Срок (участник)” е предложеният срок в работни дни за изпълнение на обществената поръчка, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на поръчката, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация в работни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Показател К3 – Срок за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, след получаване на писмени предписания (по предложение на участника в работни дни) - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: Срокк(мин.брой работни дни) К3 = --------------------------------- * 30 Срок(участник) където: „Срок (мин.брой работни дни)” е най-краткият предложен срок в работни дни за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, след получаване на писмени предписания, а „Срок (участник)” е предложеният срок в работни дни за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, след получаване на писмени предписания, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, след получаване на писмени предписания в работни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Крайното класиране на участниците се извършва след получаване на комплексната оценка (КО), за всяко подадено предложение.За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 06.08.2014 г., 15:30 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2014