BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Стоил Нацев, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880; 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100, 30125110, 30192320

Описание:

Касети с тонер
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Ленти за принтери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация, която е неразделна част от поръчката и е публикувана на страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", но не повече от 66 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Заплащането на изпълнената заявка се извършва по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя и съгласно заявени от Възложителя количества. 2. Единичните цени трябва да включват всички разходи по изпълнение на доставката до мястото на доставка посочено от възложителя. 3. Възложителят заплаща на изпълнителя от бюджета си изпълнените заявки по банков път, в срок до 30 /тридесет/ работни дни след подписване на предавателно-приемателен протокол за извършената доставка и след представяне на фактура от изпълнителя. 4. Консумативите трябва да бъдат нови (нерециклирани), произведени за съответната техника, посочена в приложение 1 към документацията, за максимален брой страници (максимален капацитет) и да притежават стикер, удостоверяващ техния произход. 5. Производителят на консумативите трябва да има внедрени системи за управление по: - ISO 9001; - ISO 14001. 6. Производителят на консумативите трябва да гарантирар че спазва стандартите за изчисляване на капацитета от страници за мастилени и тонер касети, определени с ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711, ISO 24712. 7. Доставчикът трябва да има внедрени системи за управление по : - ISO 9001; - ISO 14001. 8. Всяка доставка трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите. Към момента на доставката консумативите трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по - малък от 75% от целия срок на годност. 9. Доставката се извършва на посочен от възложителя адрес, в рамките на град София в работното време на Агенцията. 10. Срокът за доставка на заявените количества не трябва да е по дълъг от 7 работни дни от датата на сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ще бъде оценяван сбора на индивидуалните цени на консумативите съгласно Приложение 1, неразделна част от поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на договора е до доставяне на заявените количества консумативи, но не повече от една година година. Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа документите, посочени в списъка (приложение № 3). Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис " Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи изискуемите съгласно чл. 47 от ЗОП документи. Оферти които не отговарят на изискванията на възложителя или не покриват техническата спецификация, няма да бъдат допускани до оценяване. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката (приложение № 1). 2. Образец на данни за участника (приложение № 2). 3. Списък с документите, които участникът трябва да приложи към офертата си (приложение № 3). Поканата и приложенията към нея, свързани с поръчката, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2014