BG-село Струмяни

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, За: Станислава Тачева, РБългария 2825, село Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: село Струмяни

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на строително-ремонтни работи на четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, включващо следните пътища: Път Студената вода - Раздол - Добри лаки - /ІІІ - 1008, Микрево - Раздол - BLG2244 - Палат - Игралище - Добри лаки - / ІІІ - 1008 / Път BLG1310 / І – 1/ Струмяни – Илинденци - Мраморни кариери / BLG3317 / Път BLG3313 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Колибите; BLG3312 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Горна Рибница; BLG2314 / ІІІ – 1082, Кресна – Микрево / - Каменица - Кърпелево - Цапарево / ІІІ – 1008 /; BLG2315 / BLG2244, Игралище – Добри лаки / - Махалата – Седелец, Път BLG3311 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Велюшец,

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно КСС,неразделна част от настоящата публична покана, качени на интернет сайта на община Струмяни, секция Профил на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Струмяни: Път Студената вода - Раздол - Добри лаки - /ІІІ - 1008, Микрево - Раздол - BLG2244 - Палат - Игралище - Добри лаки - / ІІІ - 1008 /, община Струмяни;

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички утвърдени от Възложителя образци са качени на официалната интернет страница на Община Струмяни, секция Профил на купувача. Минимални изисквания за финансови, икономически и технически възможности и квалификация на участниците: 1. Участниците следва да са изпълнили минимум : 1.1. три договора за строителство със сходен предмет, като предмета на поръчката(строително-ремонтни работи на пътища) , изпълнени за последните три (2011г., 2012г., 2013г.), години, на стойност сумарно не по-малко от двеста хиляди лева без ДДС, придружени с референции /препоръки/ за добро изпълнение; 1.2. реализиран общ оборот от строителство и/или строително-ремонтни работи през последните три години до крайната дата за подаване на офертите в размер не по-малко от петстотин хиляди лева. Изпълнението на минималното изискване се доказва със: заверени от участника копия на следните съставни части: баланс, ОПР, отчет за собствен капитал, отчет за паричен поток, за всяка от предходните три години, в зависимост от датата ,на която участникът е учреден или е започнал дейността си – за юридическите лица и едноличните търговци или декларация (свободен текст в оригинал) , че горните документи са обявени в търговския регистър при Агенция по вписванията (когато участникът е търговец по смисъла на чл.1от Търговски закон, регистриран в България); В случай, че участникът е физическо лице – официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ,който Възложителя счита за подходящ , включително и годишна данъчна декларация за всяка една от последните три (2011г. 2012г. 2013г.), години, заверени от участника „Вярно с оригинала” и подпис на участника. 2. Участникът следва да разполага с Технически ръководител с квалификация «строителен инженер» със специалност «Пътно строителство» или еквивалентна, с минимум 4 год. опит в тази област или със специалност «строителен техник», със стаж не по-малко от 5 год. Доказва със следните документи: - заверени от участника копия на дипломи за завършено образование и придобита квалификационна степен; - копия на документи, удостоверяващи опит по специалността, заверени от участника – трудови книжки, препоръки, договори и др. - автобиография в оригинал, подписана от съответния специалист. 3. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: • ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; • ОНSАS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; • ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; Обстоятелството се удостоверява с: копия от валидни сертификати за внедрени мерки, заверени от участника. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности свързани със строителството, съгласно разпределението на дейностите в договора за обединение. 4. Участникът да разполага с валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ и "Трудова злополука" за съответната категория на строежа по реда и условията на Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, която е валидна към момента на подаване на офертата. 5. Участникът да разполага най-малко със следната техника:грейдер - 1бр, фадрома - 1бр, валяк - 2бр, машина за полагане на асфалт-2бр,самосвал- 2бр, водоноска- 1бр. Доказва със следните документи: - заверени от участника копия на талони и/или заверени от участника копия на договори за наем

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” Показатели за оценка: Показател 1: Цена (ПЦ) – с относителна тежест – 40 % ( четиридесет процента); ПЦ = ПЦ(мин.)x 40 ПЦ(уч.) Където ПЦ(мин.) е най-ниската предложена цена, а ПЦ (уч.) е предложената от съответния участник цена. Участникът с най-ниска предложена цена получава най-високия брой точки по този показател – 40 (четиридесет), а за всеки следващ, броят точки се определя по предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Показател 2: Срок на изпълнение (СИ) – с относителна тежест – 25 % (двадесет и пет процента); СИ = СИ(мин.)x 25 СИ(уч.) Където СИ(мин.) е най-краткия посочен (в календарни дни) срок, а СИ (уч.) е предложеният от съответния участник срок (в календарни дни). Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по този показател – 25 (двадесет и пет), а за всеки следващ, броя точки се определя по предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на СРР в календарни дни. Предложенията по подкритерия Срок за изпълнение се представят като цяло число. Минимално допустим срок за изпълнение - 20 /двадесет/ календарни дни. Максимално допустим срок за изпълнение - 60 /шестдесет/ календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Показател 3: Оценка на техническото предложение (ОТ) – с относителна тежест – 35 % (тридесет и пет процента); Максимален брой точки – 35 (тридесет и пет) точки. Техническото предложение се оценява по два подпоказатели, както следва: А) Подпоказател 1 (ОЗ) - Оценка на обяснителната записка. - Обяснителна записка, която включва подробно и задълбочено описание на организацията, която ще създаде на обекта, идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватност на предложените мерки за тяхното управление; съответствие, пълнота и обхват на предложения подход, инструменти, дейности и методи за изпълнение на договора– 20 (двадесет) точки; - Обяснителна записка, в която недостатъчно и незадълбочено се описва организацията, която ще се създаде на обекта, не са идентифицирани достатъчно ясно рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора (особено рискове и предпоставки, които не са посочени в техническото задание)– 8 (осем) точки; - Обяснителна записка, в която е представено повърхностно описание на организацията на строителния процес, не е идентифицирал рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора (особено рискове и предпоставки, които не са посочени в техническото задание) – 3 (три) точки. Б) Подпоказател 2 (ОРП) - Оценка на работната програма - Пълно и задълбочено описание на работна програма –15 (петнадесет) точки; - Работната програма е непълна, непоследователна и/или не обхваща всички дейности за изпълнение на СРР– 8 (осем) точки; - Представено е частично и непоследователно описание на работната програма – 3 (три) точки. Оценката по този показател (ОТ) се получава по следната формула: ОТ = ОЗ + ОРП Определяне на комплексната оценка (КО). Комплексната оценка се получава по следната формула: Комплексна оценка (КО)= ПЦ+СИ+ОТ Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, документи и всичко свързано с настоящата публична покана, може да се намери на официалния интернет сайт на община Струмяни, секция: Профил на купувача: http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2014