Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: община Белослав, стая №

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Възстановяване покрива на НУ "Отец Паисий", гр. Белослав”. При изпълнение на поръчката се предвиждат следните видове СМР:Спускане на керемиди от покрив; Демонтаж летвена обшивка от покрив; Демонтаж на обшивка с нерендосани иглолистни дъски под керемиди, Демонтаж покривна конструкция, Направа на висяща покривна конструкция, Направа на обшивка с нерендосани иглолистни дъски под керемиди,Полагане на черна хартия под керемиди, Полагане на летвена обшивка под керемиди, Покриване с керамични керемиди /нови плюс труд/, Покриване с керамични керемиди /стари, само труд/, Поставяне на капаци по била и ръбове, Направа на обшивка стрехи с рендосани дъски /бизиросани трикратно/, Направа на обшивка улами, Направа на обшивка комини; Поставяне на челни дъски /бизиросани трикратно/, Направа на армирана бетонна пътека; Изпълнение на гипсокартон по тавани, Боядисване с латекс трикратно по тавани; Ремонт на ел. инсталация за осветление; Демонтаж и монтаж на луминесцентни лампи; Подмяна луминисцинтни пури, Полагане на минерална вата. Източник на финансиране: Целеви трансфер от Централния бюджет на Република България за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45260000, 45261000

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
Покривни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

При изпълнение на обект: "Възстановяване покрива на НУ "Отец Паисий", гр.Белослав, Община Белослав" се предвижда: спускане на около 19 700 керемиди от покрива, демонтаж на 1268м2 летвена обшивка, 1268м2 дъсчена обшивка и демонтаж на 12м3 съществуваща дървена покривна конструкция. Възстановяването на покрива включва направа на 12м3 нова висяща покривна конструкция с обшивка от 1268 м2 летвена обшивка и 1268м2 общивка от нерендосани иглолистни дъски под покритие от 1268м2 черна мушама, 380м2 нови и 888м2 стари керамични керемиди. По билата и ръбовете на покрива ще се положат 125л.м. керамични капаци. Стрехите ще бъдат обшити с 113м2 трикратно безиросани рендосани дъски и ще завършат с 165м2 трикратно безиросани челни дъски. Таванът над втория етаж на училищната сграда ще бъде ремонтиран като се положи 414м2 минерална вата и 414м2 гипсокартон, боядисан трикратно с латекс на площ 636м2. Ще се ремонтира 900л.м. осветителна ел. инсталация и доставени 160бр. луминисцинтни пури. Около сградата ще се направи нова армирана бетонна пътека с ширина 120 см на площ 150м2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66121 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните мин.изисквания за тех. възможности и квалификация: 1.1.Всеки участник трябва да има опит в извършването на сходни с предмета на поръчката СМР за последните 5/пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За „сходни с предмета на настоящата поръчка” ще се считат СМР, свързани с изграждане на сгради и/или ремонт или реконструкция на покриви”. 1.2. Всеки участник трябва да разполага с технически лица, отговорни за изпълнението на СМР на обекта, както и такива, които отговарят за контрола на кач. в това число минимум 1 тех. ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ и притежаващ минимум 3/три/години опит по специалността. 1.3. Всеки участник трябва да има внедрена Система за упр. на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация в областта на строителството или еквивалентeн и внедрена система за опазване на околната среда ISO14001:2004 с обхват на сертификация в областта на строителството или еквивалентен, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА „БАК” или от друг нац. орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгл. чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. 1.4. Участникът трябва да е вписан в ЦПР на строителя за изпълнение на този вид СМР, съгласно ЗКС и ПРВВЦПРС или еквивалентен. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на определените строителни дейности. 2.За доказване на тех. възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1.Списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с някой от следните докменти: - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на стр., както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания и Удостоверенията следва да съдържат, дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За „сходни с предмета на настоящата поръчка” ще се считат СМР, свързани с изграждане на сгради и/или ремонт или реконструкция на покриви”. 2.2. Списък на екипа за изпълнение на СМР, включващ тех. лица, извършващи тех. ръководство на обекта, както и тези, които отговарят за контрола на кач. . Списъкът следва да съдържа име, образование, проф. опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка. 2.3.Документ за внедрена с-ма за управление на кач., сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация в областта на строителството или еквивалентeн, както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват на сертификация в областта на строителството или еквивалентeн, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация” или от друг нац.орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.2.4. Удостоверение за регистрация в ЦПР на КС за изпълнение на този вид СМР, съгласно ЗКС и ПРВВЦПРС или еквивалентно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите: Икономически най-изгодна оферта, предвид следните критерии: а) Техническа оценка – 70 т.; б) Предлагана цена – 30 т.; Тех. оценка - ТО ; ТО = ГС +СИ +ТР; 1.Техническа оценка (критерии): 1.1. Гаранционен срок- 10т.; 1.2. Срок за изпълнение – 10т.; 1.3.Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката – 50 т., със съответните подпоказатели: 1.3.1.Стратегия за изпълнение на договора – до 20 т.; 1.3.2.Анализ на рисковете – до 10т.; 1.3.3. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – до 20т. 2.. Финансова оценка (критерии):2.1. Предложена цена- 30т. ТО = ГС +СИ +ТР П 1 (показател 1): Гаранционен срок ГС - е оценката на гаранционния срок предложен от участника в години, като не може да надвишава следните максимално допустими срокове: - максимален срок 10 години Оценката по този показател се определя по следната формула: ГС= [(ГС1.1участник/ГС1.1макс.) х 10, където: - ГС1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок” , а ГС1.1макс. е максимално предложения от участник гаранционен срок- 10т. е тежест на показател ГС; При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. П 2 (показател 2): Срок за изпълнение – СИ СИ е оценката на срока за изпълнение на СМР на целия обект, с коефициента на тежест 10 т. СИ се определя по следния начин: • СР = 1т., ако предложеният срок за изпълнение е над 41 дни • СР = 3т., ако предложеният срок за изпълнение е от 36 дни до 40 дни • СР = 5т., ако предложеният срок за изпълнение е от 31 дни до 35 дни; • СР = 7т., ако предложеният срок за изпълнение е от 26 дни до 30 дни;; • СР = 8т., ако предложеният срок за изпълнение е от 21дни до 25дни • СР = 10т., ако предложеният срок за изпълнение е 20дни; Минималният срок за изпълнение на СМР е 20 дни. П 3 (Показател 3): Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката. • Максимална оценка – 50 точки. 50т. е тежест на показателя * Показателят се състои от три подпоказателя, както следва: П. 3.1. Стратегия за изпълнение на договора – от 1 до 20точки Включва описание на процеса на управление на изпълнението на договора, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. • Оценка „5 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея изобщо не коментира стратегията си за изпълнение на договора. • Оценка „10 точка” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея разглежда поне един от въпросите, свързани със цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. • Оценка „15точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, но някой или всеки един от тях не са развити достатъчно подробно и изчерпателно или противоречат на предвиденото в тръжната документация или нормативната уредба. • Оценка „20точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея е разгледал всички въпроси свързани със стратегията за изпълнение на договора, изложението му е изчерпателно, дава ясна представа за въпросите, свързани с цялостното управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява и съответства на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация. П. 3.2. Анализ на рисковете – от 1 до 10 точки. Включва идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/08/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Раздел Показатели за оценка на офертите: Оценка „1 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея никъде не коментира въпросите свързани с евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора и съответните мерки за тяхното преодоляване. • Оценка „5 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора, без да предлага мерки за тяхното преодоляване. • Оценка „7 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея идентифицира и описва само част от евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и мерки за тяхното преодоляване. • Оценка „10 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея идентифицира и описва евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора, като предлага и ефективни мерки за тяхното преодоляване. П. 3.3. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма – от 1 до 20 точки Преценява се съответствието на посочените документи, както помежду им, така и с останалите части от работната програма. • Оценка „5 точки” получава участник, при който е налице разминаване между срока за изпълнение от техническото му предложение и срока, заложен по линейния график за изпълнение на дейностите и обяснителна записка към него или участник, при който липсва информация за оценяване на съответствието. • Оценка „10точки” получава участник, при който се констатира несъответствие между показателите от линейния график и диаграмата на работната ръка: заложеният брой работници, необходими за изпълнение на строителството, човекочасовете по линейния календарен график, предложения срок за изпълнение на строителството и предвиденото в обяснителната записка. • Оценка „15 точки” получава участник, при който принципно има съответствие между заложеният брой работници и човекочасове по линейния календарен график и предвиденото в обяснителната записка и диаграмата на работната ръка, но са налице разминавания между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи. • Оценка „20точки” получава участник, при който е налице пълно съответствие между показателите от линейния график, описанието в обяснителната записка, диаграмата на работната ръка и останалите части на работната програма по отношение сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкият ресурс. Финансова оценка (ФО): Цена- Ц , Оценката се изчислява по формулата: Ц=Цmin/Цпр x 30, където:Ц е оценката на даденото предложение; Цmin е най- ниското ценово предложените от всички допуснати участници цени (лв.); Ц пр. е цената на даденото предложение от оценявания участник (лв.); Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: «Възстановяване покрива на НУ "Отец Паисий", гр. Белослав” Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 01.08.2014 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 04.08.2014г.от 10:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23; Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/08/2014