Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: По отношение на поръчката-Веска Иванова, Ръководител "ДЯ и ДДЗ", тел:086 816286. По отношение на офертата-Гергана Тодорова, гл. експерт "Обществени поръчки", тел:086 816280., Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка обхваща дейности по доставка на хранителни стоки и продукти по групи, осъществявани чрез покупка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15500000, 15300000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Млечни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на хранителните стоки и продукти, предмет на доставката са описани в Техническа спецификация, неразделна част от указанията за участие в обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46364 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Хранителните стоки и продукти, предмет на доставката, следва да отговарят на изискванията, заложени в Техническа спецификация, неразделна част от настоящите указания за участие в обществената поръчка. При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №2 от 07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до3 години в детските заведения и детските кухни и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните стоки и продукти, предмет на поръчката. За изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка, участниците следва да разполагат с минимум 4 (четири) транспортни средства, от които 2 (две) – хладилни за превоз на суровини и храни, регистрирани в ОДБХ. За изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка, участниците следва да разполагат със собствени или наети обекти - минимум 1 (един) бр. за производство, търговия на едро и/или дребно на храни от животински и/или неживотински произходрегистриран в БАБХ-ОДБХ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички документи, свързани с обществената поръчка, могат да бъдат получени на интернен адрес: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/07/2014