Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на строителството е изграждане на спортна площадка, за минифутбол находяща се, в УПИ I – 399 кв. 14, по регулационния план на село Ценово, община Ценово, област Русе.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се в общински имот, да бъде изградено игрище за минифутбол с размери 40, 00 / 20,00 метра. За да се изпълни заданието е необходимо изграждането на дренажна система, състояща се от изкоп с дълбочина 30 см. в оста на игрището и 60 см. в зоните към краищата – съгласно проекта. Полагане на трошенокаменна настилка с диаметър 20-40 мм. с пласт 10-15 см. Следващ пласт от трошенокаменна настилка с диаметър 0-20мм с дебелина 10-15 см. Следващият етап, ще се състои в изграждане на настилката от изкуствена трева, която ще бъде захваната с лепило, като предварително основата ще бъде обработена с подходящата настилка. Предвижда се да бъдат прокопани извични основи с ширина 30см и дълбочина 80см под нивото на терена и 10 см над теренното ниво. За тях да бъдат замонолитени метални колове, през 3,00 м осово разстояние, с височина 4,00м над терена и квадратно сечение 60/60/4мм. Към металните колове ще бъде захваната мрежа с око 50/50 мм, с ПВЦ покритие, обтегнати с обтегачи. Предвижда се да се изработи входна врата от метални обрамчващи профили и мрежа. Също се предвижда да бъде изградено осветление, чрез метални стълбове и в четирите края на игрището и в средата по двете дълги страни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66645 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Ценово, община Ценово, област Русе

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да отговаря на нормативно установените изисквания посочени в чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. За доказване на тези изисквания участникът следва да представи декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 от ЗОП и чл.47, ал.5 от ЗОП. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва: Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за изпълниние на строителството. Участникът трябва да докаже че има на разположение минимум следните експерти: Техническия ръководител на строежа - 1 (един), да отговаря на условията по чл. 163 а от ЗУТ и да има минимум 5 години трудов стаж като технически ръководител на строителни обекти. Строителни работници - не по-малко от 5 (пет); Обстоятелството се декларира със Списък-декларация на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, които трябва да имат професионален опит. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите по предмета на поръчката е “Икономически най-изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Показатели и относителната им тежест в комплексната оферта Комплексната оценка се получава по следният начин: 1. Оценката по Показател ПЦ – „Предлагана цена” се получава по следния начин: Тежестта на показателя ПЦ е 60 %. Максималният брой точки, които може да получи един участник по този показател участник е 60 т. 2. Оценката по показателя ТП “Техническо предложение” се получава по следния начин: Техническо предложение /ТП/ = К2х20% + К3х20% където: - К2 е оценката по подпоказателя „Срок за изпълнение на поръчката”; - К3 е оценката по подпоказателя “Гаранционен срок”. Максималният брой точки, който може да получи един участник по този показател е 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отварят на 29.07.2014 г. в 14,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Ценово в сградата на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците, както и технически проект за изграждане на спортната площадка, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/07/2014