Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: община Белослав, стая №

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

,,Изготвяне на Работни проекти по част „Пътна” за община Белослав, включващи „Изготвяне на работен проект по част „Пътна” с.Разделна- част ІІ /Гара Разделна/” и “Изготвяне на работен проект по част „Пътна” на територията на Община Белослав”. За “Изготвяне на работен проект по част „Пътна” на територията на Община Белослав” се предвижда: Изготвяне на проект за Ново строителство: гр. Белослав ул. „Хан Маламир” с дълж. 135м, ул. „Цар Иван Асен II” с дълж. 80м, ул. „Цар Калоян” с дълж. 280м, с. Езерово- ул. „Искра” с дълж. 56м, ул. „Пробуда” с дълж. 150м, ул. „Преслав” - северна част с дълж. 90 м, ул. „Черно море” – източна част с дълж. 280м. , ул. „Безименна” (между ул.”Марица” и ул.”Светлина) с дълж. 140м., ул. „Рила” - северна част с дълж. 109 м. Общо 1 320м Изготвяне на проект за Рехабилитация: с. Езерово- ул. „Преслав” – южна част с дълж. 186м., ул. „Крайбрежна” с дълж. 234м., ул. „Дебелец ” – южна част с дълж. 78м., ул. „Черно море” – западна част с дълж. 220м., ул. „Добруджа” – източна част с дълж. 170м., ул. „Светлина” - северна част с дълж.75м. ул. „Енергитик” с дълж. 380 м., ул. „Клокотница” с дълж. 152 м., ул. „Ал. Стамболийски” – западна част с дълж. 146м., Общо 1 641м За „Изготвяне на работен проект по част „Пътна” с.Разделна- част ІІ /Гара Разделна/” се предвижда: Изготвяне на проект за Ново строителство: ул. „Георги Бенковски” с дълж. 245м., ул. „Крали Марко” с дълж. 95м., ул. „Добри Чинтулов” с дълж. 300м., ул. „Кап. Петко” с дълж. 85м.,ул. „Пейо Яворов” с дълж. 115м., Общо ~ 840 м Изготвяне на проект за Рехабилитация : ул. „Любен Каравелов” с дълж. 170м., ул. „Иван Вазов” с дълж. 115м., ул. „Пенчо Славейков” с дълж. 80м., ул. „Захари Стоянов” с дълж. 180м ул. „Васил Левски” с дълж. 665м., Общо ~ 1210 м Проектите да се разработят с технически елементи, съответстващи на проектната скорост за населеното място, съгласно изискванията на Нормите за проектиране на пътища (НПП) и в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти при условието за максимално придържане към съществуващия път. Условия на плащане и източник на финансиране: Общата стойност за изпълнение на работата, предмет на договора е в размер, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, платима при условия и в размери, както следва: -Възложителят изплаща на изпълнителя сума в размер на 10% (десет процента) от цената на договора, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след изготвяне и предаване на проектите с двустранно подписан приемо- предавателен протокол и представяне на надлежна фактура от страна на Изпълнителя;. -Останалата сума се изплаща след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя: сключването на договор с Държавен фонд «Земеделие» по Програма за развитие на селските райони на Република България, по друга програма на Европейски съюз, осигуряване на финансиране от собствени бюджетни средства или от други източници на финансиране на обекта, съгласно условията в проекта на договор. Източник на финансиране – 10% от стойността на договора са собствени бюджетни средства, останалите – от Държавен фонд «Земеделие» по Програма за развитие на селските райони на Република България или по друга програма на Европейски съюз.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се да се изготвят проекти за рехабилитация на около 2851 м. и проекти за ново строителство на 2160м. От уличната мрежа на община Белослав.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17466 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да разполага с екип от проектанти в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност - собствени или наети лица, които ще участват в изготвянето на проектите по следните части: Част Пътна; Част План за безопасност и здраве; Част Пожарна безопасност; Организация на движението; Част Геодезия; Предложените проектанти следва да имат сключен договор с участника (трудов или граждански). Когато участникът е обединение, изискването важи за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага и за тях в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. 2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1.Списък на проектантите и архитектите, които ще участват в изготвянето на проекта. Участникът може да предложи едно и също лице по съответната част на проекта, ако лицето отговаря на посочените в документацията изисквания. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и каква част ще проектира лицето, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго); 2.2. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 3.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 3.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган- свидетелство за съдимост. 3.2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП. 3.3.заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2014 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а) Техническа оценка – 50 т.; б) Предлагана цена – 50 т. Начин на определяне на комплексната оценка: Класирането се извършва на база комплексен коефициент К комплексно, получен от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: К комплексно = К1 + К2 На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където: Критериите К1 и К2 представляват произведение от съотношение на стойности и по критерия в общата оценка, където Показател: Техническа оценка със следните подпоказатели: 1. Подпоказател К1.1 – “ Срок за изготвяне на проектите”. Относителна тежест на К1.1 в показателя К1 - 70% 2. Подпоказател К1.2 - "Срок за отстраняване на установени непълноти и грешки до окончателното приемане на извършената работа" - Относителна тежест на К1.2 в показателя К1 - 30%; К1= [(К1.1мин/К1.1участник х 70%) + (К1.2мин/К1.2участник х 30%)] х 50, където: - К1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „Срок за изготвяне на проектите ”, а К1.1мин е минимално предложения от участник срок по същия критерий. - К1.2участник е предложението на оценявания участник по критерия „Срок за отстраняване на установени непълноти и грешки до окончателното приемане на извършената работа”, а К1.2мин е минимално предложения от участник срок по същия критерий. Показател: К2 -Предлагана цена - тежест: 50т. К2 = [(К2мин / К2участник ) х 50, където : К2мин е най-ниското предложение по критерия „предлагана цена”, а К2участник е предложението на оценявания участник по същия показател.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/07/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: ,,Изготвяне на Работни проекти по част „Пътна” за община Белослав, включващи „Изготвяне на работен проект по част „Пътна” с.Разделна- част ІІ /Гара Разделна/” и “Изготвяне на работен проект по част „Пътна” на територията на Община Белослав”, Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 28.07.2014 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 29.07.2014г.от 10:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23. Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/07/2014