Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Варна, бул. "Цар Освободител" №76Г, За: Анатолий Кирчев Иванов, България 9004, Варна, Тел.: 052 689070, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Място/места за контакт: бул. "Цар Освободител" №76Г

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонтно-строителни работи на работни помещения – шпакловка и боядисване на стени и тавани и подмяна на подови настилки в сградата на РЗОК-Варна”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45442100, 45442110, 45453000

Описание:

Работи по боядисване
Работи по боядисване на сгради
Строителни работи по възстановяване и възобновяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.1. вътрешно боядисване на 3900 кв. метра., в това число: Двукратно боядисване с латексна боя /а при необходимост и повече до пълно покритие/ на стените и таваните в коридорите и работните помещения на административната сграда на РЗОК Варна в гр. Варна, ул. „Бул. Цар Освободител” № 76 Г, включващи следните обособени помещения: • I етаж – коридори – 240 кв. м. • I етаж – работни помещения № 102, 104, 104 А, 108 /тавани/, 109, 110, 111 /тавани/, 112 /тавани/, 116 – 700 кв. м. • II етаж – коридори – 320 кв. м. • II етаж – работни помещения № 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 – 1130 кв.м. • III етаж – коридори – 260 кв. м. • III етаж – работни помещения № 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 321 и барче – 1250 кв.м. - Тавани – 1050 кв.м. - цвят бял - Стени - 2850 кв. м. – цвят по избор на възложителя 1.2. Боядисване с блажна боя вратите /до пълно покритие/ на: - работните помещения – 50 бр. - санитарни помещения – 19 бр. - метални врати – 8 бр. 1.3. Лакиране на декоративни тухли в коридорите /до пълно покритие/ – 112 кв.м. 1.4. Подмяна на подови настилки /ламинат/ в работни помещения № 201, 220, 221, 223, 321 - 166 кв.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на РЗОК Варна в гр. Варна, ул. „Бул. Цар Освободител” № 76 Г

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1 Цветът на стените е по избор на възложителя 1.2 При необходимост се извършва частично грундиране и шпакловане на повърхностите, които влизат в цената на боядисването. Стените в работните помещения на РЗОК-Варна са от гипс-картон. 1.3 Цветът и вида на боята за вратите се избира от възложителя. 1.4 Цветът и вида на лака за декоративните тухли се избира от възложителя. 1.5. Подмяна на подови настилки /ламинат/ в работни помещения включва доставка и монтаж на износоустойчив ламиниран паркет d=8 мм., клас АС4. Десена се определя в процеса на изпълнение на поръчката. 2. Изпълнителят следва за своя сметка да достави необходимите защитни покривала (върху мебели, осветителни тела, принтерна техника, дограма, обозначителни знаци и схеми за евакуация, табелки с надписи на работни помещения и др.) при извършване на работите по шпакловка и боядисване;Почистването на замърсените в следствие от боядисването повърхности - таванни кантове от окачения таван, дограма, осветителни тела, асансьорни врати, табелки с надписи на работни помещения, обозначителни знаци и схеми за евакуация, под и подов кант се извършва от изпълнителя за своя сметка.Изпълнителят за своя сметка изнася и транспортира всички строителни отпадъци на определените от съответната общинска администрация места при спазване на нормативните документи за управление на отпадъците в 3 /три/ дневен срок, след изпълнение на предмета на поръчката. 3. Изпълнението на поръчката се осъществява извън рамките на работното време на РЗОК Варна, като изпълнителят се съобразява с установения в сградата охранително - пропусквателен режим. Времето, дейностите и помещенията при изпълнението на поръчката се съгласуват с Възложителя като се съобразява процеса на работа. 4. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 5. Ремонтно - строителните работи трябва да бъдат извършени в съответствие с изискванията за качество, съгласно действащите нормативни уредби, като влаганите материали следва да имат качество по БДС или Европейски стандарти и да отговарят на гаранционните срокове. Качеството на вложените материали се доказва чрез сертификат или тяхния еквивалент.Изпълнените ремонтни работи имат гаранция с продължителност съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн. ДВ бр. 72/2003г. 6. Латексната интериорна боя да бъде с добра устойчивост на мокро триене и миене: клас 3, съгл. ISO 11998; 7. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката. •Изпълнителят е длъжен да използва бяла латексна интериорна боя за таваните и цветна за стените. Цвета се определя в процеса на изпълнение на поръчката от възложителя. •Преместването и опаковането на мебелите, опаковането на вратите, товарно-разтоварните работи и изнасянето на строителните отпадъци влиза в цената на боядисването и се осъществява от изпълнителя. •Демонтажа на стария паркет, евентуална изравнителна шпакловка и монтажа на ламинирания паркет с материали влизат в цената на ламинирания паркет и се осъществява от изпълнителя. •Изпълнителят за своя сметка доставя необходимите защитни покривала (върху мебели, осветителни тела, принтерна техника, дограма, обозначителни знаци и схеми за евакуация, табелки с надписи на работни помещения и др.) при извършване на работите по боядисване и шпакловка. •Изпълнителят доставя за своя сметка необходимите консумативи и материали. 8.Срок за изпълнение на поръчката: до 60 календарни дни от сключване на договора. 9.При приключване на ремонтно - строителните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на възложителя /Образец № 1/.Ремонтно - строителните работи може да се извършват и на етапи, като при завършването на всеки етап се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на възложителя /Образец № 1/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 76Г,сградата на РЗОК-Варна, партер, ст. 102 /деловодство/ и на ентернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/63

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/08/2014