Версия за печат

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Враца, ул." Иваница Данчов" №2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, Република България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Място/места за контакт: ул." Иваница Данчов" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/102.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина/ обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008г./ и посочени в т.II от Технически изисквания и указания за офериране неразделна част от публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на 57/петдесет и седем/ служители на РЗОК-Враца от служба по трудова медицина в рамките на една година от сключване на договора. Числеността се коригира съобразно броя на напуснали или освободени и новоназначени служители в РЗОК – Враца, за което възложителят уведомява изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към услугата:т.1 Актуализация оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа; т.2. Участие в разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установени рискове;т 3. Предложения за степенуване по приоритети на мерките по т. 2; т 4. Оценка ефикасността на предприетите от работодателя мерки; т 5. Наблюдение на здравното състояние на служителите и анализирането му във връзка с условията на труд, съгл. чл.11 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. / обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г./, като: т.5.1. консултира и подпомага работодателя при организирането на:а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; т.5.2. предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; т.5.3. уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; т.5.4. изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа; т.6. За проследяване на здравното състояние на всеки служител във връзка с условията на труд води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина/ обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г./;т.7 ежегодно изготвя обобщен анализ на здравното състояние на служителите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на резултатите от профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм;т.8. обучение на служителите относно правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите в Комитета по условия на труд в РЗОК-Враца. Изисквания към кандидатите:1. Кандидат за изпълнение на поръчката е всяка СТМ, създадена при условията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗЗБУТ за обслужване на работещи;2. СТМ трябва да е регистрирана в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ;3. СТМ да е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни; 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрациите си по т.2 и т.3; 5.Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;6. Спрямо кандидатите трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП; 7. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/07/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения в раздел I. от публичната покана интернет адреса на възложителя, в профила на купувача е предоставен пълен достъп до публичната покана и до Технически изисквания и указания за офериране с приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, които са неразделна част от публичната покана. Оферти се представят в деловодството на Районна здравноосигурителна каса - Враца на адрес: 3000, гр. Враца, ул.„Иваница Данчов“№ 2, Районна здравноосигурителна каса – Враца от кандидата или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч. Офертите трябва да бъдат представени до 17:30 часа на 25.07.2014г. в деловодството на РЗОК - Враца. Отварянето на офертите ще се извърши на 01.08.2014г. от 10:00часа, в РЗОК- Враца, ет.2, Заседателна зала. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/07/2014