Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Донка Монева, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: община Белослав, стая № 304 и 305;

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Приготвяне на храна за лицата, ползващи социални услуги” . Дейността на услугата предвижда да се приготвя топла храна за лицата ползващи социални услуги. Доставката на приготвената храна в диапазон от 20км. от гр.Белослав е за сметка на Възложителя и се извършва с транспорт на същия. При по-голяма отдалеченост от гр.Белослав транспорта е за сметка на участника. Лицата ползващи социални услуги на територията на гр.Белослав и съставните села: Езерово, Страшимирово и Разделна са средно месечно около 40-50 лица, в зависимост от желаещите да ползват услугата. Участниците следва да предложат цена за: 1. Една порция готова храна, включваща: супа, две основни ястия (едното, от които местно), десерт и хляб 2. Пакет суха храна. Приготвяната храна за нуждите на лицата ползващи социални услуги на територията на гр.Белослав и съставните села: Езерово, Страшимирово и Разделна, трябва да бъде здравословна, качествена и разнообразна. Изпълнителят трябва да гарантира правилно съхранение на хранителните продукти. Заявката за броя на лицата, за които ще се извършва услугата се дава на Изпълнителя ден преди приготвяне на храната. Изпълнителят трябва да вземе предвид необходимостта от диетично хранене на лицата, ако такава е отразена в медицинската документация. При изпълнението на стандартите и критериите за хранене е необходимо да се спазват разпоредбите на Закона за храните, който има за цел да гарантира спазването на нормативните изисквания за производство на храни с оглед защита на здравето и интересите на лицата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55321000

Описание:

Услуги по приготвяне на храни за консумация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Договорът ще се сключи за срок от 1 година. Услугата ползват около 40, до 50 човека месечно, в зависимост от броя на лицата, желаещи да ползват услугата. Топла храна ще се приготвя в работни дни, а суха в останалите дни. Източник на финансиране – собствени бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1. Да имат опит в извършване на подобни услуги. 1.2 Участниците да разполагат с обект, регистриран по реда на закона за храните за приготвяне на готова храна. 1.3. Участниците трябва да имат внедрена "Система за управление на безопасността на храните" - системата от програми и процедури, основаващи се на добрата практика за производство и принципите на системата Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР), чието внедряване създава условия за самостоятелен контрол и осигуряване безопасността на храните, или е система, която съответства на изискванията на Кодекс Алиментариус или на БДС ISO 22 000. 1.4. Участниците трябва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката – минимум 1 /едно/ лице (технолог) с професионална квалификация в областта на хранителните технологии и минимум 1 главен готвач.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането се извършва на база комплексен коефициент К, получен на база предложена цена за „порция храна на ден» и „пакет суха храна за ден”, сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: К = К1 + К2 На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където: К1 = (К1.1 мин / К1.1 участник ) х 70 % и се изчислява като сума от стойности получени както следва: ) К1.1 мин е най-ниското предложение по показател „порция храна на ден”, включваща: супа, две основни ястия (едното, от които местно), десерт и хляб”, а К1.1 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. К2 = (К1.2 мин / К1.2 участник ) х 30 % К1.2 мин е най-ниското предложение по показател „пакет суха храна за ден”, а К1.2 участник е предложението на оценявания участник по същия показател. Участниците следва да предложат цена за: 1. Една порция готова храна, включваща: супа, две основни ястия (едното, от които местно), десерт и хляб 2. Пакет суха храна.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/07/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: “Приготвяне на храна за лицата, ползващи социални услуги” . Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 23.07.2014 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 24.07.2014г.от 11:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23 Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/07/2014