Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК Ямбол, ул. " Д-р П.Брънеков" №1, За: Кремена Николова, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Място/места за контакт: РЗОК Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg / http:/, /www.nhif.bg/web/guest/125.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтно - строителни работи на 1-ви етаж и на парапети и тераси на 2-ри и 3-ти етажи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45453000

Описание:

Строителни работи по възстановяване и възобновяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонтно - строителни работи в сградата на РЗОК-Ямбол. Конкретните видове ремонтно -строителни работи и изисквания към тях са подробно описани в Техническите изисквания и указания за офериране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13087 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Строително-ремонтните работи следва да бъдат извършени в срок от 30 дни, след подписване на договора. Ремонтно - строителните работи трябва да бъдат извършени в съответствие с изискванията за качество, съгласно действащите нормативни уредби, като влаганите материали следва да имат качество по БДС или Европейски стандарти и да отговарят на гаранционните срокове. Качеството на вложените материали се доказва чрез сертификати или техни еквиваленти. За участника следва, да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1,т.2 и т.3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата (Приложения №5 -7); Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Кандидатът следва да притежава съответните икономически и технически възможности, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката в това число опитни и квалифицирани специалисти. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите изисквания и указания за офериране могат да бъдат свалени от интернет интернет адреса на профила на купувача или да се получат от деловодството на РЗОК -Ямбол. Дата на провеждане на откритото заседание на комисията: 23.07.2014г. от 10:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2014