Версия за печат

BG-Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Ценово, 7139 с. Ценово, общ. Ценово,обл. Русе, "Цар Освободител" № 66,, За: Д-р Петър Петров, Република България 7139, Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект: 18/321/01625 ”Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Ценово: път RSE3212 Караманово-Новград и път RSE1210 Долна Студена – Ботров”. Проектът е в изпълнение на Договор 18/321/01625 от 10.12.2013г. между Община Ценово и Държавен фонд «Земеделие» по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническа помощ по организация и управление на проектите, координация на документооборота между различните изпълнители, изготвяне и комплектоване на документи за плащания, писмени и устни консултации

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43359 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва: 6.2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите експерти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Екипът следва да включва минимум следните експерти: • Ръководител на екипа – магистър по икономика, финанси, право или еквивалентна специалност или строителен инженер със стаж по специалността – минимум 5 години; • Икономист – магистър по икономика, финанси или еквивалентна специалност, със стаж по специалността – минимум 3 години; • Строителен Инженер – строителен инженер с висше образование, със стаж по специалността – минимум 3 години; • Юрист – магистър по право, правоспособен юрист, със стаж по специалността – минимум 3 години; Обстоятелството се декларира със Списък-декларация на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, които трябва да имат професионален опит. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. 6.3. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

І) Техническо предложение 1. Обосновка на участника 1.1.Основни приоритети и акценти, свързани с постигане на проектните цели и очаквани резултати, като по този начин участникът следва да покаже добро разбиране на предмета на поръчката 1.2. Описание на основни документи и законодателство, свързани с осъществяване на дейностите по поръчката и подход за ползването им 1.3. Методи и системи, които участникът ще прилага, за да гарантира качеството на изпълнение на поръчката, като цяло, включително механизми за вътрешен контрол 2. План за изпълнение на поръчката 2.1. Подход, който участникът възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката. Описание на модела за управление на дейностите - съставяне на отчети и документи, логистика и др., включително модел за комуникация с възложителя и изпълнителите по отделните договори, като се дефинират конткретните задължения и отговорности на ключовите експерти и предлаганото съдържание на продуктите от дейността. 2.2. Подход при съставянето на материалите, отчетите и докладите 2.3. План график за дейностите ІІ) Ценово предложение

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

електронната страница на Община Ценово: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki/publichni-pokani Офертите ще се отварят на 23.07.2014 г. в 14,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Ценово в сградата на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66 Договор с участника ще се сключи под условието, че към 30.10.2014 г. в ДФ Земеделие е осигурен бюджет за финансиране на проекта, предмет на договора. В случай, че не е налице финансиране на проекта, Възложителят е в правото си да не сключи договор или едностранно да прекрати сключения договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2014