Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Проектиране на следният инвестиционен проект: Подобряване на пътните настилки и подмяна на водопроводната мрежа на улици от уличната мрежа на гр. Смядово, община Смядово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000, 71210000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Проектиране на следният инвестиционен проект: Подобряване на пътните настилки и подмяна на водопроводната мрежа на улици от уличната мрежа на гр. Смядово, община Смядово”. Предвижда се изготвянето на инвестиционен проект за следните обекти: ул. Захари Величков - от ул. "Петлешков" до ул. "Ив. Вазов" ул. "Ив. Вазов" от ул. "Г.С. Раковски до ул. Захари Величков" ул. "Райна Княгиня" от ул. "Хр. Ботев" до ул. "Ст. Караджа" ул. "Априлско въстание" от ул. "Бенковски" до ОТ 14 ул "Априлско въстание" от ОТ 14 до ул. "Ген. Заимов" ул. "Генерал Заимов" от ул. "Априлско въстание" до ул. "Черноризец Храбър". Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер: 45 000 лв.(четиридесети пет хиляди лева) без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По отношение на участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. Участникът следва да представи документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Участникът трябва да притежава застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за целия срок на договора. В случай че застраховката не покрива срока на договора, участника следва да представи и декларация в свободен текст удостоверяваща че при евентулното избиране на участника за изпълнител същия ще представи застраховка за срока на изпълнение на дейностите предмет на тази покана. Участникът трябва да разполага със правоспособен технически персонал от квалифицирани специалисти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката, както следва: Проектант част пътна -да има висше образование по специалност “транспортно строителство” или „пътно строителство” или еквивалентна; Да има придобита пълна проектантска правоспособност; професионален опит в проектирането на улици или пътища-не по-малко от 2 г. инж.-Геодезист-да има висше образование по спец.„Геодезия” или еквивалентна ; Да има придобита пълна проектантска правоспособност; Да има професионален опит като инженер -геодезист в областа на пътното проектирането-не по-малко от 2г; инж.ВиК, -да има висше образование по специалност – водоснабдяване и канализация Да има придобита пълна проектантска правоспособност; Да има професионален опит в проектирането на ВиК системи и съоръжения-не по-малко от 2г; За доказване на тези обстоятелства се представят: - копие от валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадено от КИИП или еквивалентен документ за чуждестранните лица; - Документи удостоверяващи образованието и професионалния опит на привлечените специалисти. - декларация за ангажираност на ключов експерт по образец № 9 (оригинал).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка на предложението (ТП)Тежест на критерия – 40%, включващ срок за изпълнение на поръчката. Финансовата оценка (ФП). Най ниска предлагана цена. Тежест на критерия – 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Деловодство; Офертите ще бъдат отворени на 22.07.2014 г. от 10:00 ч. от комисия назначена от възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/07/2014