Версия за печат

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Берковица, пл. "Йордан Радичков" 4, За: Паулина Харалампиева, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на соларни осветителни тела за проект „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец“, град Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура“, финансиран по мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Договор № 46/3/3130254/18.12.2013 г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

43325000

Описание:

Оборудване за паркове и площадки за игри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За изпълнение на обществената поръчка е предвидено доставка и монтаж на соларни осветителни тела: 13 бр. соларни осветителни тела (мин. H – 3 м.) .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата, заедно с изискващите се документи по настоящите указания, се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата трябва да съдържа: А) Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника – приложение № 1; Б) Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение № 2; В) Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - приложение № 3; Г) Оферта - приложение № 4; Д) Административни сведения – приложение № 5; Е) Предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 6; Ж) Ценово предложение – приложение № 7 З) Декларация за приемане клаузите на договора – приложение № 8; И) Проект на договор - приложение № 9 Й) Заверено копие от документа за регистрация на участника (Удостоверение издадено от агенцията по вписванията) или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие на документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Ако участник не представи някой от посочените в настоящите Указания за участие документи ще бъде отстранен от участие и ценовото му предложение няма да бъде оценявано и класирано. Срок на валидност на офертата – най-малко 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на класиране на допуснатите до оценяване оферти по критерий „икономически най-изгодна оферта“. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 +П2 ,където П1 – Предлагана цена – с относителна тежест 60 точки П2 – Срок за доставка в дни – с относителна тежест 40 точки. Максималната стойност на КО (комплексна оценка) е 100 точки. Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: 1. Предлагана цена – П1 П1 – е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта – тежест 60 точки. • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 60 точки. • Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най – ниска цена. • Точките на останалите участници се определят в съотношение към най – ниската предложена цена по следната формула П1 = (Amin/ Aуч) x 60, където Аmin – представлява предложената най – ниска цена за изпълнение на поръчката. Ауч – представлява цената, предложена от съответния участник. Забележка: Участници, предложили цени, по – високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата и не участват в класирането. 2. Срок за доставка в дни – П2 П2 – е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за доставка в календарни дни – тежест 40 точки • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 40 точки. • Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най – кратък срок за доставка в дни. • Точките на останалите участници се определят в съотношение към най – краткия срок за доставка по следната формула П2 = (Amin/ Aуч) x 40, където Аmin – представлява предложеният най – кратък срок за доставка в дни на поръчката. Ауч – представлява предложеният срок за доставка, предложен от съответния участник. Забележка: Предлаганият срок за доставка не може да бъде по – кратък от 30 дни. Участници, предложили оферти с по – кратки срокове ще бъдат отстранявани.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/07/2014 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Мястото на доставката и монтажа на дървените пластики e парк „Здравец“, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана. Авансово плащане - 50 % Окончателно плащане - 50 %

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2014