Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: община Белослав, стая №

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Проектиране на основен ремонт общински пътища Община Белослав. Път VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) – граница общ.Белослав-Аврен - м.Бялата вода (III-9006)”.Пътят VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) – граница общ. (Белослав-Аврен) – м. Бялата вода – (III-9006) е част от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Белослав, който е в много лошо състояние. По пътя се движат предимно леки автомобили.Състоянието на съществуващата пътна настилка е лошо. Пукнатините в повърхностният слой са около 70%. Износването на пътната настилка е над 50%. Съществуващата настилка е с дебелина около 34см, от които 4см асфалтобетон и 30см трошенокаменна основа.Основни причини за лошото състояние на пътя са недоброто отводняване на трасето и запълнените предпазни отводнителни окопи. Пътното платно е с широчина от 6.50м до 8.50м. Банкетите са двустранно с широчина 1.0м. Отводняването на настилката се осъществява повърхностно, чрез напречния и надлъжния наклон на пътя. Няма съществуваща вертикална сигнализация навсякъде по цялата дължина на участъка. Хоризонтална маркировка също липсва. Проекът да се изготви във фаза ТП, съгласно Наредба №4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти и да включва. Мащабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Всички части да съдържат : -Обяснителни записки, поясняващи предлаганите проектни решения, към тях се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни. -Количествени сметки - Да се представят подробни количествени сметки, ведомости и таблици за видовете СМР по отделните части. Да се представи количествено - стойностна сметка в EXCEL. -Чертежи и детайли - Всички чертежи и детайли да бъдат изработени на български език в реален мащаб. Проектът да се представи на инвеститора в три (3) екземпляра на хартия и на магнитен носител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ще се поректират участъци от път VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) – граница общ.Белослав-Аврен - м.Бялата вода (III-9006)” с обща дължина 500м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да разполага с екип от проектанти в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност - собствени или наети лица, които ще участват в изготвянето на проект за основен ремонт общински пътища Община Белослав по следните части: Част Пътна; Част План за безопасност и здраве; Част Пожарна безопасност; Организация на движението; Част Геодезия; Предложените проектанти следва да имат сключен договор с участника (трудов или граждански). Когато участникът е обединение, изискването важи за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага и за тях в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. 2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1.Списък на проектантите и архитектите, които ще участват в изготвянето на проекта. Участникът може да предложи едно и също лице по съответната част на проекта, ако лицето отговаря на посочените в документацията изисквания. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и каква част ще проектира лицето, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго); 2.2. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 3.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 3.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган- свидетелство за съдимост. 3.2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП. 3.3.заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2014 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а) Техническа оценка – 50 т.; б) Предлагана цена – 50 т. Начин на определяне на комплексната оценка: Класирането се извършва на база комплексен коефициент К комплексно, получен от сумата на стойностите на оценката по съответните показатели по следната формула: К комплексно = К1 + К2 На първо място се класира участника получил най-висок К комплексно, където: Критериите К1 и К2 представляват произведение от съотношение на стойности и по критерия в общата оценка, където Показател: Техническа оценка със следните подпоказатели: 1. Подпоказател К1.1 – “ Срок за изготвяне на работни проекти за всички обекти включени в предмета на съответната обособена позиция ” Относителна тежест на К1.1 в показателя К1 - 70% 2. Подпоказател К1.2 - "Срок за отстраняване на установени непълноти и грешки до окончателното приемане на извършената работа" - Относителна тежест на К1.2 в показателя К1 - 30%; К1= [(К1.1мин/К1.1участник х 70%) + (К2.2мин/К2.2участник х 30%)] х 50, където: - К1.1участник е предложението на оценявания участник по критерия „Срок за изготвяне на работни проекти за всички обекти включени в предмета на съответната обособена позиция ”, а К1.1мин е минимално предложения от участник срок по същия критерий. - К1.2участник е предложението на оценявания участник по критерия „Срок за отстраняване на установени непълноти и грешки до окончателното приемане на извършената работа”, а К1.2мин е минимално предложения от участник срок по същия критерий. Показател: К2 -Предлагана цена - тежест: 50т. К2 = [(К2мин / К2участник ) х 50, къедто : К2мин е най-ниското предложение по критерия „предлагана цена”, а К2участник е предложението на оценявания участник по същия показател.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/07/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок и място за получаване на офертите: Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик с надпис: За участие в процедура по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет: „Проектиране на основен ремонт общински пътища Община Белослав. Път VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) – граница общ.Белослав-Аврен - м.Бялата вода (III-9006)”. Име и адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail и подадени по съответния ред в деловодството на община Белослав, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, в срок до 16:30 часа на 17.07.2014 г. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите се отварят на 18.07.2014г.от 10:00часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23 Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/07/2014