BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Сава Добрев-по предмета на поръчката-02 91451134; Стоянка Младенова- по процедурата-02 91451977, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64220000

Описание:

Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 -„Параметри на комуникационните услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да осигури техническа съвместимост на комуникационните услуги със средства за радиовръзка по стандарт MPT-1327, включително средствата за радиовръзка, собственост на БНБ; 2. Участникът да осигури национално покритие на комуникационните услуги на пътища и магистрали на територията на Р България; 3. Участникът да осигури покритие на комуникационните услуги на големите градове в страната; 4. Участникът да осигури екипи за поддръжка на комуникационните услуги в 24-часов режим на работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/07/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Код по БУЛСТАТ; 3. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 4. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор; 5. Техническо предложение от участника, което да съдържа: - Декларация за техническа съвместимост на комуникационните услуги със средства за радиовръзка по стандарт MPT-1327, включително средствата за радиовръзка, собственост на БНБ; - Декларация за национално покритие на комуникационните услуги на пътища и магистрали на територията на Р България; - Декларация за покритие на комуникационните услуги на големите градове в страната; - Декларация за наличие на екипи за поддръжка на комуникационните услуги в 24-часов режим на работа. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Отварянето на офертите ще се състои на датата след изтичането на срока за получаването на офертите, от 10.00 часа, в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър I" № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/07/2014