Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК Велико Търново, ул. "Ивайло" № 2, За: Галина Димитрова Василева, Р. България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 611201, E-mail: tarnovo@nhif.bg, Факс: 062 611202

Място/места за контакт: РЗОК - Велико Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg/gweb/quest/63.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/gweb/quest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – В.Търново.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44411000, 31681410, 44500000

Описание:

Санитарни изделия
Електрически материали
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 57 артикула, посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопнаски инвентар, извън посочените.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Електроматериалите, железарията и резервните части за поддръжка на стопански инвентар следва да отговарят на описанието и параметрите посочени в техническата спецификация. Електроматериалите, железарията и резервните части за поддръжка на стопански инвентар следва да отговарят на европейските изисквания за качество, безопасност и опазване на околната среда. За артикулите, които се предлагат с гаранционен срок, той не може да бъде по-малък от посочения от производителя им. Електроматериалите, железарията, санитарния фаянс и резервните части следва да бъдат предоставяни в подходящи за съхранение и транспорт опаковки. Артикулите следва да са със съответните обозначения и с приложени инструкции за употреба и експлоатация (когато е приложимо), съобразно изискванията на българското законодателство. Необходимите артикули се заявяват на Изпълнителя по вид и количество от упълномощен представител на Възложителя. Заявката се подава по телефон, факс или електронна поща. В рамките на един работен ден след получаване на заявката, в търговския обект на Изпълнителя заявените артикули се подготвят за експедиция заедно с необходимите за целта документи (стокови разписки, експедиционни бележки, гаранционни карти, приемо-предавателен протокол, фактура и др.). След изтичане на срока по предходната точка подготвените за експедиция артикули се получават в обекта на Изпълнителя от упълномощен представител на Възложителя с негов служебен транспорт. За всяка извършена доставка се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра от длъжностни лица на Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразяват вида и количеството на доставените артикули. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/08/2014