Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК- Велико Търново, ул. "Ивайло" № 2, За: Галина Димитрова Василева, Р. България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 611201, E-mail: tarnovo@nhif.bg, Факс: 062 611202

Място/места за контакт: РЗОК- Велико Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg/gweb/quest/63.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/gweb/quest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Комплексно измиване и почестване на служебни автомобили на РЗОК - Велико Търново

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2 броя служебни автомобили

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 DKK

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Външно измиване на автомобила – два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с водоструйка и измиващ препарат на целия автомобил, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобила със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила. 2. Комплексно почистване на автомобила – два пъти месечно, включващо –описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на багажник, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация. 3. Измиване на двигател и пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил. 4. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 15 минути от заявяването с предимство спрямо другите клиенти. Заявяването се извършва от шофьора на лекия автомобил на място, по телефон или по електронна поща. 5. Автомивката на изпълнителя да е на разстояние в радиус от 3 километра от сградата на РЗОК-Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. "Ивайло" №2 изчислено, съгласно: http://www.calculator.bg/1/razstoianie.html/. 6. Да се съставя месечен отчет за извършените услуги – Образец № 1

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

предложената цена за външно измиване на един автомобил предложената цена за комплексно измиване на един автомобил

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/08/2014