BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Веселин Гончев - 02 91451292 по предмета на процедурата, Димитър Павлов - 02 91451517 по процедурата., Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Профилактика и сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50700000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на БНБ в София и страната

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Най- малко 3 (три) услуги с еднакъв или сходен предмет на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 2. Служителите на участника, обслужващи системите и съоръженията за вентилация и климатизация да имат завършено образование със специалност климатична и/или хладилна техника или квалификация с придобита специалност „хладилен техник“ или „монтьор на хладилна или климатична техника; 3.Служителите на участника да имат правоспособност, съгласно чл.17б, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл.3 и 4, от Регламент (ЕО)842/2006 г относно някои флуорирани парникови газове и Наредбата за неговото прилагане.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена - 50 точки; 2. Ценообразуващи параметри - 40 точки; 3.Време за реакция при повреда - 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър) 2.Списък с услуги с еднакъв или сходен предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години,считано от датата на подаване на офертата, включително удостоверения за добро изпълнение със стойностите, датите и получателите на услугата; 3. Техническо предложение от участника, което да съдържа: - Начин на изпълнение на дейностите по профилктиката и сервизното обслужване на системите за климатизация и вентилация на БНБ, съгласно Приложение № 2; - Декларация, че участникът има възможност да достави и монтира резервни части за марките и моделите климатизатори, посочени в Приложение №1; - Списък - декларация на специалистите с изискуемото образование и квалификация, които ще обслужват съоръженията с приложен за образувание и квалификация; 4.Попълнена и подпечата оферта по образец на възложителя; Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: " Профилактика и сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Първото заседание на комисията е открито и ще се проведе на 17.07. 2014 г. от 10.00 часа в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър I" № 1. Представителите на участниците следва да са писменно упълномощени за участие в заседанието. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2014