Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Кърджали, бул. "Тракия" №19 ет.4, За: Красимира Станкова Стоянова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 63514, E-mail: kardjali@nhif.bg

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/106.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтно - строителни работи на работни помещения – шпакловка и боядисване на стени, тавани врати и прозорци и подмяна на врати и санитарен фаянс в сградата на РЗОК– Кърджали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45410000, 45440000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по полагане на мазилка
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Други довършителни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонтно - строителни работи на работни помещения – шпакловка и боядисване на стени, тавани врати и прозорци и подмяна на врати и санитарен фаянс в сградата на РЗОК– Кърджали. Приложение към ценовото предложение КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № по ред мярка количество Ед.цена стойност 1. Стъргане латекс м2 50.00 2. Изкърпване на гипсова шпакловка м2 50.00 3. Боядисване с латекс таван и стени /до пълно покритие/ м2 3058.37 4. Шлайфане и почистване на блажна боя по дограма м2 100.00 5. Маджуниране на дограма /частично/ м 250.00 6. Боядисване на врати с блажна боя /до пълно покритие/ м2 291.28 7. Боядисване на прозорци с блажна боя /до пълно покритие/ м2 298.00 8. Китосване на врати и прозорци м2 50.00 9. Доставка на врата – демонтаж и монтаж 80см/200см 2 10. Остъкляване на прозорци 3 мм 78/121 см 3 11. Прогонване дървена дограма м2 100.00 12. Боядисване на ламарина под прозорец м2 15.60 13. Доставка, демонтаж и монтаж на моноблок за тоалетна бр. 3

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22078 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на РЗОК Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ремонтно - строителни работи на работни помещения в сградата на РЗОК– Кърджали съобразно изисквания, описани в Количествената стойностна сметка, описваща конкретните видове ремонтно - строителни работи на работни помещения н сградите на РЗОК – Кърджали. 2.Изпълнението на поръчката за ремонтно-строителните работи може да се осъществява при следния режим на работа: - в рамките на работното време на РЗОК –Кърджали, без да се нарушава работния процес с граждани и други институции, - извън рамките на работното време на РЗОК –Кърджали, -изпълнителят следва да се съобразява с установения в сградата охранително – пропусква телен режим. 3.Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 4.Качество на извършваните ремонтни -строително работи. Вложените материали и консумативи следва да бъдат в съответствие по БДС. 5. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката. • Изпълнителят е длъжен да използва материали съобразно изискванията на поръчката. Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на възложителя с грижата на добър стопанин. За своя сметка да достави необходимите защитни покривала (върху мебели, осветителни тела, принтерна техника, дограма, обозначителни знаци и схеми за евакуация, табелки с надписи на работни помещения и др.) при извършване на работите по боядисване. Изпълнителят е длъжен да почисти замърсените в следствие от ремонт но-строителните работи места и повърхности. 6 .Изпълнителят доставя за своя сметка необходимите консумативи и материали. 7. Срок за изпълнение на ремонта – до 60 календарни дни от подписването на договора. 8. При приключване на всички ремонтно - строителните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на възложителя /Образец № 1/. 9. Начин на плащане – договорената сума, се заплаща в срок до 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на подписване на приемно – предавателния протокол / Образец 1/ и издадена фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се изготвя съгласно настоящите Технически изисквания и указания за офериране и следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията - техническо предложение, ценово предложение с приложена количествена стойностна сметка, заверени удостоверения доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката, декларация по образец, че участникът е запознат с проекто- договора; проекто – договор /подписан и подпечатан на всяка страница/ по образец; декларации по ЗОП, административни сведения, декларация за подизпълнител, ако такъв ще участва и други документи /по желание на кандидата/ . Всеки кандидат следва да изготви техническо предложение образец-/приложение №1/ в съответствие с Изискванията към кандидатите и Изисквания към документите, описани в Публичната покана, което трябва да включва и пълен опис на документите в офертата /приложение №2/. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Кърджали, бул. "Тракия" №19, ет.4,сградата на РЗОК- Кърджали, ст.25 /гл. юрисконсулт/ и на интернет адрес: http://www.nhif.bg/ web/guest/106

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/07/2014