Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Габрово (РЗОК - Габрово), ул. "Отец Паисий" № 25, За: Момчил Недев, Стефан Христов, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 819541; 066 819525, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523

Място/места за контакт: РЗОК - Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за подръжка стопански инвентар в РЗОК - Габрово по две обособени позиции, включваща както следва : 1. обособена позиция № 1 – доставка на електроматериали; 2. обособена позиция № 2 – доставка на железария и резервни части “ в рамките на разполагаем ресурс до 833.00 лв. без ДДС или 1000.00 лв. с включен ДДС за срока на договора, като за съответните обособени позиции е: 1. обособена позиция № 1 - 333.00 лв. без ДДС или 400.00 лв. с включен ДДС; 2. обособена позиция № 2 – 500.00 лв. без ДДС или 600.00 лв. с включен ДДС;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34913000, 44316000, 31500000, 31510000, 31680000, 31681000, 31681100, 31681410, 31711150

Описание:

Различни видове резервни части
Железария
Осветителни уреди и електрически лампи
Електрически лампи с нажежаема жичка
Електрически принадлежности и аксесоари
Електрически аксесоари
Електрически контакти
Електрически материали
Електрически кондензатори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Нужните за подмяна в рамките на едногодишен период на осветителни тела, прекъсвачи, контакти, брави и ръкохватки за врати, машинки за прозорци, мебелен обков, санитарни принадлежности и други подлежащи на развала и износване части и принадлежности по оборудването на административна сграда с квадратура около 800 кв.м., в която работят до 50 служители на щат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на РЗОК-Габрово, ул. "Отец Паисий" № 25

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да притежават магазинна мрежа или складова база на разстояние до 50 км. от гр. Габрово, което обстоятелство се доказва с декларация в свободен текст или документ - избран от съответния участник, в които да подържат посочените в ценовата оферта материали и резервни части. Стоките - предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. Участниците могат да подадат оферти за една от двете или и за двете обособени позиции. В зависимост от горното те са задължени да подадат оферти за пълния обем на поръчката (по съответната позиция) и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/07/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Едновременно с публикуване на тази публична покана в РОП на АОП, достъп до пълната документация, свързана с настоящата поръчка ще бъде осигурен на електронната страница на НЗОК, www.nhif.bg рубрика „Търгове“, подрубрика „Процедури провеждани по реда на ЗОП“ съгласно чл. 101 б (2) от ЗОП. Документация може да бъде получена и в РЗОК-Габрово на хартиен носител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2014