Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Президент на Република България, бул. Дондуков 2, За: главен юрисконсулт, началник отдел ИКО, Република България 1123, София, Тел.: 02 9239146; 02 92391259, E-mail: b.kostov@president.bg, Факс: 02 9804484

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.president.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.president.bg/cat7/Profil-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за предоставяне на гласови телефонни и факсимилни услуги за нуждите на Администрацията на Президента на Република България

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64211000

Описание:

Обществени телефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техинеческата спецификация - 29 броя Обикновени телефонни линии ( POST );1 брой ISDN РRI организирани в автоматичен вход с 399 бр. публични номера

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, булл"Дондуков" 21; ул. “Александър Жендов“ 1 ап.22;бул. „Васил Левски“ 54 ет 3;ул. „професор Александър Фол“ 2

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валидно Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени електронни съобщение чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. Копие от разрешението да бъде приложено в офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите се извършва по методика, разработена от Възложителя, в която Възложителят е определил типовете показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, включително допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници. I. Критерии свързани с ценови показатели, безплатно предоставяни минути, -- допълнителни възможности и преференции за Възложителя: •Оценка на ценовите показатели – О ц; • Оценка на брой безплатни минути – О мин; •Оценка на допълнителни възможности и преференции предоставени от участниците – Д. II. Критерий свързан с надеждност и наличност на предоставяните услуги: •Оценка на техническа надеждност, наличност и качество на предоставяните услуги и способност за отстраняване на повреди от участниците – Т. Крайният брой точки (О кр) се определя от сборната оценка по всички показатели по следната формула: О кр = О ц*0,55 + О мин*0,15 + Д*0,15 + Т*0,15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.president.bg/cat7/Profil-na-kupuvacha/ Отварянето на офертите се извършва в условията на чл.101г от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2014