Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г.М Димитров" № 52 А, За: Сашо Ангеловски, България 1757, София, Тел.: 0879 504371, E-mail: Sasho.Angelovski@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS” Предмета включва предоставяне на „електронни съобщителни услуги” по възмезден начин съгласно ЗЕС (Закон за електронните съобщения) в т.ч.: - предоставяне на гласови телефонни услуги независимо от технологията за пренос (фиксирани и мобилни телефонни услуги, в т.ч. POTS -141 бр., ISDN BRI- 4 бр. с DDI – 2бр., SIM- 355 бр., GSM Gateway устройства – 2 бр.); - изпращане и приемане на факсимилни съобщения за фиксираните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

стационарни телефонни постове – 141 бр., телефонни централи – 2бр., сим карти за мобилни телефони – 355бр. и GSM Gateway устройства -2 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р. България и чужбина

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са дадени в документацията към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ценови показател фиксирани услуги - 40%; Ценови показател мобилни услуги - 40%; Технически показател - 20%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до документацията към поканата, съдържаща пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/07/2014