Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Петя Тодорова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по предварителна заявка от страна на възложителя, по видове, подробно описани в Техническо задание - Приложение №4 от документацията за участие в поръчката. Изискванията за изпълнението на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000, 50000000

Описание:

Химически продукти
Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно потребностите на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка - франко склад на възложителя, на адрес Благоевград, ул. "Антон Чехов" №3.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение на поръчката: 2 години; 2. Начин на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на издаване на надлежно оформена фактура – оригинал за извършена доставка, придружена с приемо-предавателен протокол или извършена сервизна поддръжка; 3. Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата; 4.Изисквания към участниците: Да бъдат производител или да бъдат оторизирани от производителя на лабораторни и процесни апарати за извършване на техническа поддръжка и сервиз; 5.Доставените консумативи и реагенти следва да бъдат придружени със сертификати от анализи и информационни листове за безопасност; 6. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата-производител; 7. Продуктите трябва да са с минимум 70% остатъчен срок на годност, считано от датата на доставка. В случай че доставката включва опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност, преведени на български език Всички изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна за участниците на интернет адреса на Възложителя - www.vikblg.com, в раздел Профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Административни сведения за участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Удостоверение за актуално състояние на участника или Декларация за единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3) Предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие - Приложение 2; 4) Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение 3; 5) Сертификат за внедрена система за управление на качеството, ссъгласно изискванията ма стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на консумативи и реагенти за апаратурата на Възложителя; 6) Оторизационен документ, удостоверяващ, че участникът е производител или надлежно упълномощен представител на производителя на лабораторните и процесни апарати на Възложителя за извършване на техническа поддръжка и сервиз Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от официален превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Място, дата и час на публичното отваряне на офертите: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3, Административна сграда на "Водоснабдяване и канализация” ЕООД, заседателна зала, на 11.07.2014г. в 10.00 часа. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2014