Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Димитров, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: eng.ivandimitrov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите на І -во СОУ "Хаджи Мина Пашов", ІІ-ро СОУ "Христо Ботев", Спортно училище "Д. Рохов" и Дом за стари хора, публична общинска собственост на територията на град Сливен”. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите, предмет на поръчката, по реда на Закона за енергийната ефективност и издаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия. Въз основа на обследването да се издаде енергиен сертификат на сградата, в който се определя актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните характеристики и скалата на класовете на енергопотребление в съответствие с изискванията на чл. 17 от Закона за енергийната ефективност. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71621000, 71315210

Описание:

Услуги по технически анализ и консултантски услуги
Консултантски услуги, свързани с инсталации в сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите на І -во СОУ "Хаджи Мина Пашов", ІІ-ро СОУ "Христо Ботев", Спортно училище "Д. Рохов" и Дом за стари хора=

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 7.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 6, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение.Минимални изисквания: всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Всеки участник трябва да приложи минимум 1 (една) препоръка за добро изпълнение, кореспондираща с посочен договор в Образец № 6.Забележка: под услуги сходни с предмета на поръчката следва да се разбират договори за обследване за енергийна ефективност на сгради.8. Декларации по чл. 23, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕЕ – Образец № 7 и Образец № 8.Минимални изисквания: 1.Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ - да разполага с необходимите технически средства, определени с наредбата.2.Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗЕЕ - да разполага с необходимият персонал - физически лица, определени с наредбата, които имат завършено висше техническо образование и не по-малко от 3 години стаж по специалността или завършено средно техническо образование с не по-малко от 5 години стаж по специалността, и са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в акредитирани по реда на Закона висшето образование или по реда на съответното законодателство на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство висши технически училища, както следва: - минимум 1(един) специалист в областта на строителната техника и архитектурата; - минимум 1 (един) специалист в областта на топлотехниката; - минимум 1 (един) специалист в областта на електротехниката. 9. Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗЕЕ – свободен текст. Минимални изисквания: всеки участник трябва да отговаря на изискванията на чл. 23, ал. 2 от ЗЕЕ.10. Декларация по чл. 23, ал. 3 от ЗЕЕ – свободен текст.Минимални изисквания: всеки участник трябва да отговаря на изискванията на чл. 23, ал. 3 от ЗЕЕ.11. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 9. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Предложена цена К1 – 40 тежест точки; 2.Срок за изпълнение, в работни дни, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на необходимата документация К2 – 40 тежест точки; 3.Срок за отстраняване на неточности/пропуски/грешки на крайния продукт, в работни дни след получаване на писмени предписания К3 – 20 тежест точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 10; 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11;14. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.15.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2014