Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Гергана Тодорова, гл. експерт "Обществени поръчки", тел:086 816280, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

,,Доставка и монтаж на стоки за изграждане на проект ,,Обичам природата и аз участвам“, с. Йорданово“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

37535210, 37535240, 37535280, 03450000

Описание:

Люлки за детски игрални площадки
Пързалки за детски игрални площадки
Скамейки за детски игрални площадки
Продукти от горски разсадници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и вида на стоките предмет на доставката са посочени в Техническото задание.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8305 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Йорданово, Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 1. Списък на представените документи, подписан от участника; 2. Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника; 3. Административни сведения – изготвени в съответствие с образеца от настоящата документация, подписани и подпечатени от участника 4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.5, т.1 от ЗОП – съгласно приложения към настоящата публична покана образец; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелството по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 5, т.2 от ЗОП – съгласно приложения към настоящата публична покана образец ; 7. Декларация за използване /неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите; 8. Декларация от подизпълнителя (в случай, че участникът е заявил участие на такъв); 9. Декларация, че доставяните стоки отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната покана в случаите, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация. * Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. 11. Техническо предложение за изпълнение; 12. Ценово предложение за изпълнение:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://poruchki.silistra.bg/news.php

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2014