Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - София област, ж.к. "Стрелбище", ул. "Енос" 12-14, За: Д-р Георги Кръстев Канзов, РБългария 1408, София, Тел.: 02 9656942, E-mail: sofia-obl@nhif.bg, Факс: 02 9656949

Място/места за контакт: ж.к. "Стрелбище", ул. "Енос" 12-14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

• Изпълнение на дейностите по чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, залегнали в Раздел II от Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /обн. ДВ, бр.14/2008 г./. • Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: • Всички дейности по чл.25а от ЗЗБУТ в съответствие с за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за прогнозен брой лица - 66 бр.; • Осигуряване извършването на прегледи и изследвания, както следва: прегледи от специалисти „Очни болести” с извършване на компютърна авторефрактометрия, „Нервни болести”, „Вътрешни болести”, извършване на ЕКГ от специалист „Вътрешни болести”, лабораторни изследвания на кръв /ПКК, СУЕ, кръвна захар/ и урина за период от 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора, за прогнозен брой лица – 66 бр. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от лекарите специалисти. • Прегледите приключват с: - изготвяне на протокол за състоянието на служителите; - издаване на рецептурни бланки в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост; • Издаване на медицинско удостоверение на лицата, оправомощени да управляват служебните автомобили - 8 бр. съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2011 г. /на МЗ/ за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицински прегледи на физическата годност на водачите от различните категории. • Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническата експлоатация и енергообзавеждането и Наредба №7 от 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване, включващи конкретно: Измерване степен на осветеност на работните места на служителите на РЗОК- София област, съгласно изискванията на чл. 381, т. 1 от Наредба №16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането и чл. 200, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване– до 60 работни места, в.т.ч. офисите в гр. Самоков, гр. Ботевград, гр. Пирдоп; Измерване съпротивлението на заземителна уредба спрямо земя, съгласно изискванията на чл. 261, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането и чл. 200, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване- 3 бр. ГРТ; Измерване съпротивлението на мълниезащитата на сградите на РЗОК- Пловдив, съгласно изискванията на чл. 99, ал. 2, т. 3 от Наредба № 8/28.12.2004г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 85000000, 85100000, 85140000, 85147000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Услуги на здравеопазването
Разнообразни услуги на здравеопазването
Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК - София област от служба по трудова медицина – до 66 служители. Издаване на медицинско удостоверение на лицата, оправомощени да управляват служебните автомобили - 8 бр. съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2011 г. /на МЗ/ за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицински прегледи на физическата годност на водачите от различните категории. Измерване на параметрите на работната среда: осветеност и микроклимат – до 60 работни места; Възложителят заплаща реално извършените прегледи от лекари специалисти „Очни болести”, „Нервни болести”, „Вътрешни болести”, извършване на ЕКГ от специалист „Вътрешни болести”, реално направените лабораторни изследвания на кръв /ПКК, СУЕ, кръвна захар/ и урина, издадените медицински удостоверения на лицата, оправомощени да управляват служебните автомобили и реално извършените измервания на параметри на работната среда, съгласно изискванията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК - София област

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

• Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по ТЗ, ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. • СТМ да са регистрирани в МЗ съгласно чл. 25в, ал.1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от същия закон. • Да има акредитация по Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието от „Българска служба за акредитация” състоянието на елементите на заземителната уредба по реда на Наредба № 16-116/08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането или да е изпълнена хипотезата на т. 9 от настоящия раздел ІІІ. • Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. • Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрацията си. • Всеки кандидат следва да представят заверено от него копие на документ за регистрация или идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър /освен ако данните не са официално публикувани в сайта на Търговския регистър/. • Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител • Всеки кандидат следва да представи договор с лечебно заведение, което ще извършва прегледите по т.2.2 в Раздел II от „Технически изисквания и указания за офериране”. Всеки кандидат, сключил договор с лечебно заведение следва за представи разрешение/удостоверение за осъществяване на медицинска дейност на същото от РЗИ/МЗ. • Договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда- осветеност и състояние на елементите на заземителната уредба, както и мълниезащитата на сградите или декларация за ползване на подизпълнител /приложение № 6/, в случай, че СТМ няма акредитация за това. Кандидатите са задължени да представят оферта за пълния обем на поръчката и не могат да оферират само части от нея. Изисквания към документите • Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно Удостоверение за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; • Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/лицата, представляващи участника подпечатани със свеж печат; • Всички документи следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, същите следва да бъдат придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и чуждия текст, приоритетен е текстът на български език.; • Не се допускат никакви вписвания между редовете в офертата, изтривания или корекции освен ако не са заверени с подпис на лице с представителни функции съгласно Удостоверение за актуално състояние или упълномощено от него лице Изисквания към съдържанието на офертите: Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията – техническо предложение, ценово предложение, срок на валидност на предложението, заверени от кандидата копия на документите за регистрации в съответствие с изискванията към кандидатите, договор с подизпълнител, административни сведения и декларации.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/63

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/07/2014