Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, За: Ваня Грашкина-Минчева, Република България 1125, София, Тел.: 02 8173824, E-mail: nacid@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: Национален център за информация и документация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nacid.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nacid.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД по проект „ Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация” по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Развитие на умения за работа с текстови редактори; Обособена позиция 2: Развитие на умения за представяне в среда на обединени комуникации; Обособена позиция 3: Организация на производството и логистиката на документи; Обособена позиция 4: Организационно поведение и организационна култура;” 1. Обособена позиция 1 се възлага в изпълнение на под-дейност 4: Обучение на служители от НАЦИД за развитие на уменията за работа с текстови редактори за 16 участника за 3 дни; 2.Обособена позиция 2 се възлага в изпълнение на под-дейност 5: "Развитие на умения за представяне в среда на обединени комуникации" за 17 участника за 3 дни; 3.Обособена позиция 3 се възлага в изпълнение на под-дейност 6: "Организация на производството и логистиката на документи" за 9 участника за 3 дни; 4. Обособена позиция 4 се възлага в изпълнение на под- дейност 7: "Организационно поведение и организационна култура" за 11 участника за 3 дни; Посочените проектни дейности са финансирани по договор № А13-22-58/09.05.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на поръчката е от влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка до 30.01.2015 г., като провеждането на обученията трябва по възможност да се извършат през определените от Възложителя месеци. Обученията по обособени позиции 1, 2 и 3 трябва да се проведат в гр. София, за което Изпълнителят осигурява подходяща за съответното обучение зала, оборудвана с необходимите информационни и комуникационни средства. Обучението по обособена позиция 4 ще бъде изнесено и трябва да се проведе в подходяща база, находяща се до 250 км. от гр. София. Подробно описание на видовете работи е посочено в Приложение 1 - Техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По Обособена позиция 1 „Обучение на служители от НАЦИД за развитие на уменията за работа с текстови редактори за 16 участника за 3 дни; 2. По Обособена позиция 2 "Развитие на умения за представяне в среда на обединени комуникации" за 17 участника за 3 дни; 3. По Обособена позиция 3 "Организация на производството и логистиката на документи" за 9 участника за 3 дни; 4. По Обособена позиция 4 "Организационно поведение и организационна култура" за 11 участника за 3 дни; Обемът на услугата по всяка обособена позиция е съгласно приложената техническа спецификация към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32875 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което отговаря на предварително обявените условия и за което не са налице обстоятелствата по: а). чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а-д", ал. 2, т. 2а и 5, ал. 5, т. 1 от ЗОП, б). чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП в). За участникът да не са налице обстоятелствата по чл. 106, ал. 1 и чл. 107, ал. 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; г). За участникът да не е налице конфликт на интереси, съгласно чл. 19.3 от Общите условия на договорите по ОПАК. д). Участникът да не е лице, което попада в обхвата на чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не попадат в изключенията, предвидени в чл. 4 на същия нормативен акт. При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват отсъствието на посочените обстоятелствата, наличието на които водят до отстраняване, с декларации по приложените към документацията образци. Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Финансово - икономически изисквания: Участникът трябва да има мин.общ оборот за предходните три приключени финансови години 2011 г., 2012 г. и 2013 г. общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от: За ОП № 1 – 15 000 лева; За ОП № 2 – 24 000 лева; За ОП № 3 – 12 000 лева; За ОП № 4 – 15 000 лева. Доказва се с копия на отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за последните три години 2011 г., 2012 г. и 2013г. За физически лица – с копие на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър, за което участникът прилага декларация. В случая, че участникът подава оферта за няколко обособени позиции, изискванията се прилагат сумарно за всички позиции, за които участва.Технически изисквания:1.Участникът трябва да има през последните три години 2011г, 2012г. и 2013г., считани от датата на подаване на офертата (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение) обучени съответно: За обособена позиция № 1– не по-малко от 16 обучени лица; За обособена позиция № 2– не по-малко от 17 обучени лица; За обособена позиция № 3– не по-малко от 9 обучени лица.; За обособена позиция № 4– не по-малко от 11 обучени лица. Доказва се с представяне на документи, удостоверяващи проведените обучения, като договори, възлгателни писма, издадени сертификати на обучени лица, референции, в които е посочен броят обучени лица. Доказателствените документи, трябва да доказват по недвусмислен начин, че съответното обучение е изпълнено качествено, в срок и пълен обхват. В случая, че участникът подава оферта за няколко обсобени позиции, той следва да отговоря на заложеното мин. техническо изискване сумарно за всички позиции, за които участва. 2. Участникът трябва да има на разположение екип от ключови експерти, както следва: а). Кл. експерт - Ръководител екип (допустимо е да се предложи един Ръководител екип за обособените позиции, за които се участва), отговарящ на следните изисквания: висше образование (магистърска степен) по специалност, в някоя от следните области: педагогически, хуманитарни, природни науки, мат. и информатика, технически науки или еквивалент с минимум 3 (три) год. (считано до крайния срок за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с провеждането на обучения и/или семинари за възрастни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите, са: П1-Техническа оценка - 70% П2-Предложена цена - 30% Техническата оценка се формира от следните под-показатели: 1. Организация на изпълнение на проектните дейности – максимален брой 15 точки. 2. Срок за организиране на обученията - максимален брой 15 точки 3. Съдържание на учебните програми - максимален брой 15 точки 4. Контрол на риска – максимален брой 15 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания за изпълнение на поръчката (продължение): б). Ключов експерт - Координатор на дейностите по логистика на обученията (допустимо е да се предложи един Координатор на дейностите по логистика на обученията за обособените позиции, за които се участва) отговарящ на следните изисквания: висше образование (бакалавърска степен или по-висока) по специалност, в някоя от следните области: природни науки, стопански, обществени, хуманитарни, социални, математика и информатика, икономическа или право, технически науки, или еквивалент с минимум 2 годишен опит (считано до крайния срок за подаване на оферти) в провеждането/организирането на обучения и/или семинари за възрастни. в). Ключов експерт – Обучител, отговарящ за следните изисквания: висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или по-висока по специалности в областта на педагогически науки или в някое от следните професионални направления: обществени комуникации и информационни науки, информатика и компютърни науки, икономика, педагогика, психология, право, администрация и управление или еквивалентно и опит в провеждането на обучения и/или семинари за възрастни. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиции следва да предложи съответния ключов експерт «Обучител» за всяка една от тях. Изискванията към участниците са подробно описани в документацията за участие. Цялата документация е качена на интернет страницата на НАЦИД: www.nacid.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2014