Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Милко Харалампиев, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Реконструкция и изграждане на канализационни и водопроводни клонове и отклонения на територията на гр. Сливен”, по две обособени позиции: обособена позиция 1 - „Уличен водопровод и СВО за жилищна сграда в УПИ II, кв. 557, гр. Сливен”, обособена позиция 2 - „Улична канализация със СКО по ул. „Агликина поляна” за имот с пл. № 7292 кв. „Ново село”, гр. Сливен”. Обособена позиция 1: „Уличен водопровод и СВО за жилищна сграда в УПИ II, кв. 557, гр. Сливен”. За строежа има изготвен инвестиционен проект във фаза „ТП”. Потребността от уличен водопровод се налага поради изграждане на жилищна сграда в парцел ІІ на кв.557, ж.к.„Българка”, гр.Сливен. Уличният водопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби SDR17 с диаметър Ф110 мм. На 4 м. от врязването ще се монтира спирателен кран DN100 и охранителна гарнитура и предпазно гърне. Сградното отклонение ще се изпълни от тръби Ф40 мм. Обособена позиция 2: „Улична канализация със СКО по ул. „Агликина поляна” за имот с пл. № 7292 кв. „Ново село”, гр. Сливен”. В съответствие със изготвения инвестиционен проект във фаза „ТП” (І-ви етап) е необходимо да се изгради част от уличен колектор по ул. „Агликина поляна” с дължина 17 м., сградно канализационно отклонение за им.№7292, нужните канализационни и дъждоприемни шахти. Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествени сметки – Приложение № 1 и Приложение № 2, към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1: „Уличен водопровод и СВО за жилищна сграда в УПИ II, кв. 557, гр. Сливен”. За строежа има изготвен инвестиционен проект във фаза „ТП”. Потребността от уличен водопровод се налага поради изграждане на жилищна сграда в парцел ІІ на кв.557, ж.к.„Българка”, гр.Сливен. Уличният водопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби SDR17 с диаметър Ф110 мм. На 4 м. от врязването ще се монтира спирателен кран DN100 и охранителна гарнитура и предпазно гърне. Сградното отклонение ще се изпълни от тръби Ф40 мм. Обособена позиция 2: „Улична канализация със СКО по ул. „Агликина поляна” за имот с пл. № 7292 кв. „Ново село”, гр. Сливен”. В съответствие със изготвения инвестиционен проект във фаза „ТП” (І-ви етап) е необходимо да се изгради част от уличен колектор по ул. „Агликина поляна” с дължина 17 м., сградно канализационно отклонение за им.№7292, нужните канализационни и дъждоприемни шахти. Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествени сметки – Приложение № 1 и Приложение № 2, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/.9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания втора група, IІІ категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2014 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 7. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 8.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за двете обособени позиции са следните: 1. Предложена цена К1 – 60 точки; 2. Срок за изпълнение К2 – 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, за всяка обособена позиция - Образец № 9; 13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки: Към документацията се съдържа Проект на договор - Образец № 10, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 45 000,00 лева , в т.ч.: За обособена позиция 1 - 15 000,00 лева, без ДДС; За обособена позиция 2 - 30 000,00 лева, без ДДС. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея, образците на документи и са публикувани на интернет адреса на Възложителя:http://www.sliven.bg-Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2014