BG-гр.Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" № 13, За: Живка Кафеджиева, Р.България 8700, гр.Елхово, Тел.: 0478 81262, E-mail: kmet@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Община Елхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на строителен надзор по проект: „Подобряване облика и създаване на достъпна среда за хора с увреждания на площад "Христо Ботев" в град Елхово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняване на независим строителен надзор на строеж от III-та категория

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3431 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Елхово

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: -Оферта за участие със Списък на документите, съдържащи се в офертата; -Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - прилага се заверено копие ; -Административни сведения; -Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /по Образец/; -Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ /по Образец/; -Декларация по ЗЗЛД, за които има посочени лични данни в документацията/по образец/; -Декларация за участие или неучастие или неучастието на подизпълнителите; -Декларация за съгласие за участие като под изпълнител (ако се ползава под изпълнител) -Декларация за техн. състав; -Автобиографии и документи,удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на технически правоспособните физически лица; Участниците трябва да притежават: 1.Лиценз за упражняване на строителен надзор по време на строителството по чл.166 ал.2 от ЗУТ или еквивалент, Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и по чл.4 от НАРЕДБА 9 от 22.05.2001г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. 2. Валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за съответната категория на строежа по реда и условията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За чуждестранните участници еквивалентен документ. 3. Списък на екипа от правоспособни физически лица, чрез които ще се осъществява дейността, назначени по трудов или граждански договор. Да имат вписани следните експерти: 1бр. геодезист и 1 бр. инженер пътно и транспортно строителство. - Горепосочените изисквания се удостоверяват с: 1.Заверено от участника копие от лиценза за упражняване на строителен надзор или еквивалент с приложен към него списък на правоспособните лица. 2. Заверена от участника копие на застраховка “Професионална отговорност”. 3.Справка за професионалния стаж на лицата от списъка на екипа от правоспособни физически лица, чрез които ще се осъществява дейността по образец. - При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. - В случай, че участникът е обединение, изискванията се отнасят общо за обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Елхово - www.elhovobg.org - графа профил на купувача - профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2014