Версия за печат

BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" № 13, За: Елена Вълкова, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 81262, E-mail: kmet@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Община Елхово, Отдел СУ, ОС и ТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org..

Адрес на профила на купувача: http://www.elhovobg.org/?cat=8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е подготовката на финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска за проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66171000

Описание:

Финансови консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно предвижданията на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ една от дейностите на първи етап от изпълнението му следва да се изготви финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска, които да докажат жизнеспособността на проекта, неговата финансова устойчивост и същевременно социалната поносимост на прилаганите тарифи след реализацията му. Финансовият анализ, включително анализът на чувствителността и оценката на риска, трябва да е изготвен за целия инвестиционен проект. Изготвеният анализ трябва да се съобразява с насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи (Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи 2008 г. (http://www.eufunds.bg), както и Указания на ЕК към методиката за изготвяне на анализ разходи-ползи, Работен документ 4, 2007 г. и Националната методология за изготвяне на анализ разходи-ползи (http://ope.moew.government.bg/bg/references). В случай, че към момента на изготвяне на анализа базовите документи и изисквания се изменят спрямо посочените по-горе, то Изпълнителят има за задължение да прилага последни официални изисквания на ЕК/национални изисквания. При анализа на устойчивостта на инвестицията следва да се имат предвид източниците на финансиране на частта от инвестиционните разходи (допустими или недопустими), които няма да бъдат финансирани от ОПОС. Анализът трябва да е съобразен с цената на капитала, който ще се използва и да се основава на реалистични данни и достоверна информация за наличното и привлеченото финансиране. Следва да се има предвид, че при реализацията на проекта ще се обърне особено внимание на способността на предвидените за изграждане съоръжения да бъдат самоиздържащи се след края на проекта, т.е. приходите, генерирани при тяхната експлоатация (таксите, събирани от населението и корпоративните потребители), трябва да бъдат достатъчни, за да гарантират покриване на експлоатационните разходи, вкл. необходими последващи ре-инвестиции. Съгласно Ръководството на ЕК от 2008 г. за изготвяне на анализ на разходите и ползите на инвестиционни проекти, разходите за реинвестиции (инвестиционните разходи извън програмния период и разходите за подмяна на износени активи) не се включват към инвестиционните разходи, а се включват като оперативни разходи при изчисляването на финансовия дефицит. В идеалния случай тарифната система (диференцирани тарифни планове за домакинства, за стопански и институционални клиенти) трябва да се основава на реалното потребление на ресурси, като тарифите трябва да покриват като минимум експлоатационните разходи и разходите за техническа поддръжка, както и значителна част от амортизационните отчисления на активите. Същевременно, друг важен елемент на финансовия анализ е гарантирането на „социална поносимост” на изградените съоръжения, т.е. че те няма да изискват прекомерни разходи за населението. Ето защо е възможно поради съображения за „поносимост” част от амортизацията, която трябва да бъде възстановена с таксата, да бъде намалена. Всички таблици и изчисления, включени в анализа, трябва да се представят на електронен носител във формат Excel или друг работен формат, позволяващ да се проследи логиката на направените изчисления. Също така продуктите от настоящата поръчка следва да съдържат текстова част съобразно утвърдените практики за разработване на подобен тип анализи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Елхово, Област Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 1. Участникът да има реализиран общ оборот от дейностите си за последните три финансово приключени години минимум от 50 000 (петдесет хиляди) лева. 2.Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор през последните три години, считано от крайната дата, посочена в публичната покана за подаване на оферти по настоящата поръчка със същия или сходен предмет. Под договор с предмет, сходен на предмета на поръчката (или т. нар. аналогичен договор) следва да се разбира договор за изработване на финансови анализи. 3. Участникът трябва да разполага с ключови експерти с приложени автобиографии (свободна форма), документи, доказващи изискваните образование, професионална квалификация и умения (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и професионален опит: копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, както и други документи за доказване на професионален опит, образование и квалификация. Необходимите експерти трябва да имат следния профил: Ръководител екип – Експерт Финансов анализ Предложеният от участника ръководител екип трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „магистър” в областта на икономическите науки); • общ професионален опит минимум 5-годишен професионален опит по специалността – в областта на икономиката; • специфичен професионален опит при подготовката или проверката (вкл. оценка) на финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска в областта на околната среда през последните 3 години – 2011 г. и/или 2012 г. и/или 2013 г. Експерт Финанси Предложеният от участника ръководител екип трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „магистър” в областта на икономическите науки); • общ професионален опит минимум 2-годишен професионален опит по специалността – в областта на икономиката; • специфичен професионален опит при подготовката или проверката (вкл. оценка) на финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска в областта на околната среда през последните 3 години – 2011 г. и/или 2012 г. и/или 2013 г. В случай, че участникът прецени, може да включи допълнителни експерти за подпомогане на своята работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката (25 точки) Точките по този показател се разпределят както следва: (П1) = (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника) П1 = П 1.1 + П 1.2 Организация и методология Обосновка на участника (П 1.1) До 5 т Предложение за изпълнението на основните въпроси (ключовите моменти), свързани с постигането на целите на договора – участникът следва подробно да опише как той ще изпълни (как ще действа относно) най-важните въпроси (ключовите моменти) от изпълнението на поръчката във връзка с постигане целите на договора до 5 т. Стратегия на участника (П 1.2) До 20 т Списък и предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация (за изпълнение на предмета на поръчката) до 15 т. Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора до 5 т. Точките по елементите от показател П1 „Техническото предложение”/ (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника)/ ще се бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват. (П2) = минимална предложена цена/цена, предложена от участника х (35 точки), където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до участие и класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта (в лева). Ценовото предложение се оценява с оценка Oц, която се формира при спазване на следната формула: Минимална предложена цена Оц = ______________________ х 35 Предлагана цена Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (П1)+ (П2) КО има максимална стойност 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната документация към настоящата публична покана може да бъде открита на интернет страницата (сайта) на възложителя - Община Елхово, Профил на купувача - http://www.elhovobg.org/?cat=8 Настоящата поръчка е в изпълнение на проект на Община Елхово “Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Елхово

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2014