BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Стоил Нацев, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880; 02 9308830, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на инфраструктура и осигуряване на интеграционна платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични прегледи на ППС, осигуряване на еднозначно идентифициране на хартиени документи за платен данък върху превозните средства и предоставяне на идентификационен защитен стикер.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация, която е неразделна част от поръчката и е публикувана на страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи конкретно техническо решение за интеграционна платформа във връзка с автоматична проверка за наличието на данъчно задължение върху превозните средства при извършването на периодичния преглед на ППС, както и възможност за еднозначно идентифициране на хартиените документи за платени данък върху превозните средства и да предоставя необходимите за това технически средства и инфраструктура. Изпълнителят трябва да има техническа възможност за изпълнението на поръчката, съгл. техническа спецификация, Приложение № 1.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите са: 1. техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката с относителна тежест 50 %; 2. предлагана цена с относителна тежест 50 %, подробно разписани в методиката за оценка, която е неразделна част от поръчката и е публикувана на страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на договора е пет години. Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа: предложение за изпълнение на поръчката, което отговаря на техническите изискванията на възложителя, посочени в приложение № 1; ценово предложение (приложение № 5); данни за оферента (приложение № 2); документите, посочени в списъка (приложение № 3). Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Изграждане на инфраструктура и осигуряване на интеграционна платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични прегледи на ППС, осигуряване на еднозначно идентифициране на хартиени документи за платен данък върху превозните средства и предоставяне на идентификационен защитен стикер" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Оферти които не отговарят на изискванията на възложителя или не покриват техническата спецификация, няма да бъдат допускани до оценяване. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката (приложение № 1). 2. Образец на данни за участника (приложение № 2). 3. Списък с документите, които участникът трябва да приложи към офертата си (приложение № 3). 4. Методика за оценяване на офертите (приложение № 4). 5. Образец на ценово предложение (приложение № 5). Поканата и приложенията към нея, свързани с поръчката, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/07/2014