Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение с нестопанска цел "МИГ Девня - Аксаково", бул.„Съединение“ №78, За: Г- жа Росица Попова – изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, Г- жа Валентина Габровска – счетоводител на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47064, E-mail: mig_da@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Девня п.к.9162, общ.Девня, обл.Варна, Република България, бул. „Съединение“ №78

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.migda.org.

Адрес на профила на купувача: www.migda.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Девня-Аксаково“ организира възлагане на обществена поръчка с предмет: "Популяризиране, информиране и публичност за нуждите на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" , включваща следните дейности: Дейност 1: Обновяване и поддръжка на интернет страницата на „МИГ Девня – Аксаково“ на български и английски език; Дейност 2: Изработка на рекламен 15 минутен филм за популяризиране дейността на МИГ и реализирани добри практики при развитието на селските райони; Дейност 3: Изработване на визитки за екипа и УС на „МИГ Девня – Аксаково“; Дейност 4: Изработване на картонени рекламни папки на „МИГ Девня – Аксаково“ с пълноцветен печат; Дейност 5: Реализиране на тематични информационни радиопредавания; Дейност 6: Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационен пълноцветен бюлетин; Дейност 7: Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационно пълноцветно списание; Дейност 8: Изготвяне и излъчване на телевизионен репортаж за отразяване дейността на „МИГ Девня – Аксаково“; Дейност 9: Изработка на рекламни материали /химикали, тефтери, календари и други/ на „МИГ Девня – Аксаково“; Дейност 10: Подготовка и отпечатване на тематични публикации и обяви в местни и регионални медии за резултатите от дейността на „МИГ Девня – Аксаково“; Дейност 11: Писмени преводи на материали, свързани с популяризирането на територията и МИГ – за интернет страницата и за нуждите на други информационни издания; Дейност 12: Подготовка и отпечатване на брошура на български език - формат А5, 20 страници, хартия 130 гр. хром-гланц, корица - 350 гр. Хром-гланц, пълноцветно; Дейност 13: Подготовка и отпечатване на списание на английски език - формат А5, 20 страници, хартия 130 гр. хром-гланц, корица - 350 гр. Хром-гланц, пълноцветно; Дейност 14: Oрганизиране и провеждане на форум "Обмен на добри практики между местните инициативни групи от различните райони на планиране на Република България"; Дейност 15: Организиране и провеждане на изложение "Произведено на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ - територия на традиции, културно и природно наследство".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000, 79950000, 92111000, 72415000, 79530000

Описание:

Рекламни услуги
Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси
Услуги, свързани с производство на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Услуги за хостинг на уебстраници
Услуги по писмени преводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката възлиза общо на 30086.63 без ДДС, съгласно Заявление на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“ за одобрение на планирани дейности и разходи за 2013 година, представено по реда и в сроковете на Наредба № 23 от 18.12.2009 г на МЗХ, като: Цената на Дейност 1: Обновяване и поддръжка на интернет страницата на „МИГ Девня – Аксаково“ на български и английски език, не следва да надвишава сумата от 833.33 лв. без ДДС. Цената на Дейност 2: Изработка на рекламен 15мин. филм за популяризиране дейността на МИГ и реализирани добри практики9 при развитието на селските райони, не следва да надвишава сумата от 5000 лв. без ДДС. Цената на Дейност 3: Изработване на визитки за екипа и УС на „МИГ Девня – Аксаково“,не следва да надвишава сумата от 281.67 лв. без ДДС. Цената на Дейност 4: Изработване на картонени рекламни папки на „МИГ Девня – Аксаково“ с пълноцветен печат, не следва да надвишава сумата от 1250.00 лв. без ДДС. Цената на Дейност 5: Реализиране на тематични информационни радиопредавания, не следва да надвишава сумата от 500.00 лв. без ДДС. Цената на Дейност 6: Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационен пълноцветен бюлетин, не следва да надвишава сумата от 4200.00 лв. без ДДС. Цената на Дейност 7: Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационно пълноцветно списание, не следва да надвишава сумата от 1583.33 лв. без ДДС. Цената на Дейност 8: Изготвяне и излъчване на телевизионен репортаж за отразяване дейността на „МИГ Девня – Аксаково“,не следва да надвишава сумата от 833.33 лв. без ДДС. Цената на Дейност 9: Изработка на рекламни материали /химикали, тефтери, календари и други/ на „МИГ Девня – Аксаково“,не следва да надвишава сумата от 1646.64 лв. без ДДС. Цената на Дейност 10: Подготовка и отпечатване на тематични публикации и обяви в местни и регионални медии за резултатите от дейността на „МИГ Девня – Аксаково“, не следва да надвишава сумата от 750.00 лв. без ДДС. Цената на Дейност 11: Писмени преводи на материали, свързани с популяризирането на територията и МИГ – за интернет страницата и за нуждите на други информационни издания, не следва да надвишава сумата от 625.00 лв. без ДДС. Цената на Дейност 12: Подготовка и отпечатване на брошура на български език - формат А5, 20 страници, хартия 130 гр. Хром-гланц, корица - 350 гр. Хром-гланц, пълноцветно, не следва да надвишава сумата от 750.00 лв. без ДДС. Цената на Дейност 13: Подготовка и отпечатване на списание на английски език - формат А5, 20 страници, хартия 130 гр. Хром-гланц, корица - 350 гр. Хром-гланц, пълноцветно, не следва да надвишава сумата от 750.00 лв. без ДДС. Цената на Дейност 14: Oрганизиране и провеждане на форум "Обмен на добри практики между местните инициативни групи от различните райони на планиране на Република България", не следва да надвишава сумата от 3333.33 лв. без ДДС. Цената на Дейност 15: Организиране и провеждане на изложение "Произведено на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ - територия на традиции, културно и природно наследство", не следва да надвишава сумата от 7750.00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30087 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“ - община Девня, община Аксаково

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта следва да съдържа, следните документи: 1)Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1;2)Участниците, включително членове на обединение и подизпълнители, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на Република България представят удостоверение за ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или декларация с посочен ЕИК или документ за регистрация. В случай, че участниците не са регистрирани по смисъла на ЗТР, представят следните документи за регистрация:Удостоверение за актуално състояние;Местни и чуждестранни физически лица представят копие на документ за самоличност.Местни юридически лица представят копие на документ за регистрация и оригинал на удостоверение за актуално състояние, валидно към датата на обявяване на процедурата. Чуждестранни юридически лица и търговци представят документ за регистрация или еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени, валидни към датата на обявяване на настоящата процедура.От този документ трябва да личи датата на първоначална регистрация на лицето, неговият текущ юридически и търговски статут и физическите лица, които имат правомощия да представляват лицето към датата на издаване на документа. Допустимо е това изискване да се изпълни чрез два отделни документа (напр., копие на оригинален документ за регистрация, независимо от датата му, и оригинал на удостове¬рение за актуалното състояние след посочената дата).Документи за регистрация, които са на чужд език, се представят с официален превод. 3) Административни сведения за участника - Образец № 2; 4) Ценово предложение - Образец № 3;5) СПИСЪК на ключовите експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката Образец №4; 6) Автобиография - Образец №5; 7) Д е к л а р а ц и я за ангажираност на експерт - Образец №6; 8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец № 7;9)Декларация от подизпълнители - Образец № 8; 10)Декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец №9.11) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Образец №10; Участниците следва да представят за всеки предложен от тях ключов експерт автобиография, придружена със съответните документи (копия на дипломи, сертификати, трудови книжки, договори, препоръки и др.), които да удостоверят изискуемите минимални изисквания / в приложимите случай/ и декларация за ангажираност по образец. Експертният състав на Изпълнителя ще изпълнява всички необходими организационни, технически и други функции по организацията и изпълнението на дейностите по поръчката. - УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.migda.org Адрес на профила на купувача: www.migda.org Документите, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения по-горе интернет адрес. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху него се изписва пълното наименованието на предмета на поръчката, както и пълното наименование на участника и адреса за кореспонденция, включително телефон/факс и Е-mail. Офертите се подават лично, по пощата или чрез куриер на следния адрес: 9162 гр.Девня, община Девня, област Варна, бул. „Съединение“ №78. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, и които са приложими към предоставяните услуги.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/07/2014