Версия за печат

BG-Завет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Завет, ул. "Лудогорие" № 19, За: Зюлфие Алиосманова Исмаил - Заместник кмет, РБ 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Възстановяване на квартална градина и изграждане на зона за отдих и спорт УПИ I кв.66 в с.Брестовене ,Община Завет”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възстановяване на квартална градина и изграждане на зона за отдих и спорт УПИ I кв.66 в с.Брестовене ,Община Завет” - Необходимо е да се извърши ограждане, оформяне на алеи, основно почистване, изграждане на цветни кътове, монтаж на пейки за почивка и дървена беседка и изграждане на спортен терен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8055 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Завет

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на настоящата обществена поръчка са подробно описани в "Техническо задание за изпълнение на обществената поръчка" - Приложение №2 към поканата, "Изисквания за участие и Изисквания и указания за изпълнение на обществената поръчка" - приложение №3 към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на адрес www.zavet-bg.com в рубрика "Профил на купувача”. Офертата трябва да бъде оформена по одобрения образец - приложение №1 към настоящата публична покана. Изготвената оферта се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, с надпис - Оферта за участие в обществена поръчка с предмет : „Възстановяване на квартална градина и изграждане на зона за отдих и спорт УПИ I кв.66 в с.Брестовене ,Община Завет” , като участникът вписва името си, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в Деловодството на Община Завет, ул. ”Лудогорие” №19 до срока определен в настоящата публична покана. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/07/2014