Версия за печат

BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" № 13, За: Елена Вълкова, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 81262, E-mail: kmet@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Община Елхово, Отдел СУ, ОС и ТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org..

Адрес на профила на купувача: http://www.elhovobg.org/?cat=8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е подготовката на Доклад за предварителна оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект за обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води", включително външните връзки към нея, както и комплексен доклад за оценка на съответствието на работния инвестиционен проект за обект "Рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71312000

Описание:

Консултантски инженерни услуги в строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Във връзка с изпълнението на Проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово” в ПИП са разгледани три площадки за изграждане на ПСОВ – гр. Елхово. Площадките са в съседство една с друга, разположени са югозападно от регулацията на населеното място, като западно площадките граничат с обслужващ път, широк 6 м и р. Тунджа. Площадката за изграждане на ПСОВ в гр. Елхово, област Ямбол, е избрана след щателно проучване на геоложките и топографски характеристики на района. Разгледани са още два варианта на площадки като резултатите от проведените експертни анализи и хидроложки и геоложки проучвания, както и изготвения ПИП за целите на проекта категорично доказват преимуществата на избраната от Специализиран експертен съвет по устройство на територията в община Елхово площадка разположена върху имот с идентификатор 27382.57.134 с площ 21 973кв.м. На последната ще бъде изградена ПСОВ. Отчитайки изискванията на действащото законодателство, за да се издаде разрешение за строеж, е необходимо инвестиционните проекти да се съгласуват и одобрят. За целта община Елхово възлага настоящата поръчка на регистрирана фирма-консултант, която да изготви докладите, предмет на договора. Следва да се подготви Доклад за предварителна оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект за обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води", включително външните връзки към нея, както и комплексен доклад за оценка на съответствието на работния инвестиционен проект за обект "Рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово". Докладите следва да се представят в 4 /четири/ броя папки, всяка придружена с електронен носител и комплектована съгласно изискванията на действащото законодателство. Срок за изработване на докладите - до 20 (двадесет) работни дни след предаването на цялата необходима за изготвянето им документи (инвестиционни проекти, подробни устройствени планове, документи, показващи извършени съгласувателни процедури, актове за собственост и др.).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Елхово, Област Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 1. Участникът да има реализиран общ оборот от дейностите си за последните три финансово приключени години минимум от 50 000 (петдесет хиляди) лева. 2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор през последните три години, считано от крайната дата, посочена в публичната покана за подаване на оферти по настоящата поръчка със същия или сходен предмет. Под договор с предмет, сходен на предмета на поръчката (или т. нар. аналогичен договор) следва да се разбира договор за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието. 3. Участникът трябва да разполага с ключови експерти с приложени автобиографии (свободна форма), документи, доказващи изискваните образование, професионална квалификация и умения (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и професионален опит: копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, както и други документи за доказване на професионален опит, образование и квалификация. Необходимите експерти трябва да имат следния профил: 1 Ключов експерт - Ръководител • Ръководителят следва да притежава магистърска степен в областта на инженерните науки; • Минимум 5 години професионален опит в областта на оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителния надзор; • Опит в подготовката на комплексни доклади за оценка на съответствието и/или участие в екип от експерти, осъществяващи строителен надзор. 2. Ключов експерт - Координатор: • Координаторът следва да притежава магистърска степен по специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна специалност; • Минимум 5 години професионален опит в областта на проектирането и/или оценяването на съответствието и/или строителството на обекти в областта на ВиК инфраструктурата; • Опит в подготовката на комплексни доклади за оценка на съответствието и/или участие в екип от експерти, осъществяващи строителен надзор. Участникът следва да включи допълнителни експерти за подпомогане на своята работа съобразно спецификата на предмета на поръчката. Извън критериите за допустимост Участниците следва да притежават и представят като част от своята оферта: Заверено копие от удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или заверено копие от документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ. В случай, че срокът на удостоверението на участник в процедурата изтича преди срока по договора, участникът следва да представи и декларация в свободен текст в която да декларира, че в случай че бъде избран за изпълнител се задължава да поднови удостоверението си в съответствие със сроковете по договора; Заверено копие от «Застраховка за професионална отговорност за консултант, извършващ строителен надзор», която трябва да покрива минималната застрахователна сума за обектите, предмет на поръчката, определена от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Категорията на строежа е втора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката (25 точки) Точките по този показател се разпределят както следва: (П1) = (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника) П1 = П 1.1 + П 1.2 Организация и методология Обосновка на участника (П 1.1) До 5 т Предложение за изпълнението на основните въпроси (ключовите моменти), свързани с постигането на целите на договора – участникът следва подробно да опише как той ще изпълни (как ще действа относно) най-важните въпроси (ключовите моменти) от изпълнението на поръчката във връзка с постигане целите на договора до 5 т. Стратегия на участника (П 1.2) До 20 т Списък и предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация (за изпълнение на предмета на поръчката) до 15 т. Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора до 5 т. Точките по елементите от показател П1 „Техническото предложение”/ (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника)/ ще се бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват. (П2) = минимална предложена цена/цена, предложена от участника х (35 точки), където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до участие и класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта (в лева). Ценовото предложение се оценява с оценка Oц, която се формира при спазване на следната формула: Минимална предложена цена Оц = ______________________ х 35 Предлагана цена Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (П1)+ (П2) КО има максимална стойност 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната документация към настоящата публична покана може да бъде открита на интернет страницата (сайта) на възложителя - Община Елхово, Профил на купувача - http://www.elhovobg.org/?cat=8 Настоящата поръчка е в изпълнение на проект на Община Елхово “Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Елхово

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/07/2014